Standard Conveyor

MEGABLUE

MEGABLUE เป็นผลิตภัณฑ์ของ Megadyne ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานกับอาหาร
มันเป็นการรวมเอาประโยชน์ต่าง ๆ...