สายพานหลายร่อง

พีวี รับเบอร์ ริบ

สายพาน พีวี รับเบอร์ ริบ เป็นสายพานไร้รอยต่อที่มีร่องตัววีตามแนวยาวที่รวมประโยชน์ของสายพานแบนและสายพานตัววีไว้ด้วยกัน

เมการิบ

สายพาน เมการิบ เป็นสายพานไร้รอยต่อที่มีร่องตัววีตามแนวยาวที่รวมประโยชน์ของสายพานแบนและสายพานตัววีไว้ด้วยกัน