Условия за продажба

Условия за продажба

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1 "Договор" означава валидно юридическо споразумение за продажба и покупка на Продукти, включващо настоящите Условия за продажба (както са дефинирани по-долу) и поръчка за потвърждение.  Ако има несъответствие или двусмислие между Условията за продажба и поръчката за потвърждение, с приоритет е текстът на поръчката за потвърждение.

1.2 "Клиент" се използва със значението, посочено в член 2.1.

1.3 "Доставка" се използва със значението, дадено в Инкотермс 2020.

1.4 "Спор" означава всеки спор, разногласие или претенция (договорна или извъндоговорна), произтичащи от или във връзка с Договора или неговия предмет, включително всякакви въпроси относно неговото съставяне, съществуване, валидност, приложимост, тълкуване, нарушаване или прекратяване.

1.5 "Форсмажорни обстоятелства" означава събития или обстоятелства извън разумния контрол на страната, която се позовава на тях, които не са по вина и не се дължат на небрежност или нарушение на Договора от тази страна и не може да бъдат избегнати по разумен начин; включително: (i) действия или ограничения от страна на правителства или публични органи; (ii) война, революция, бунт или граждански вълнения; (iii) стачки, локаут или други индустриални действия; (iv) блокиране или ембарго; (v) щети, причинени от експлозия, пожар, корозия, йонизиращо лъчение, радиоактивно замърсяване, наводнение, природно бедствие, епидемия, пандемия или злонамерено действие; (vi) недостиг на суровини; и (vii) всякакви подобни обстоятелства, засягащи клоновете на Доставчика или неговите доставчици.

1.6 "Инкотермс 2020" обозначава Международните правила за тълкуване на търговските термини, публикувани от Международната търговска камара и влезли в сила на 01 януари 2020 г.

1.7 "Права на интелектуална собственост" означава патенти, права за подаване на заявки за патенти, права върху изобретения, авторски права и всички заявки и регистрации на такива, търговски марки, търговски наименования, фирмени наименования, марки за услуги и имена на домейни, права на придобиване, добра репутация, схеми, промишлени модели, изобретения, ноу-хау, търговски тайни, права върху изходна и нова информация, компютърни софтуерни програми и право на даване на съд поради подвеждане, права върху проекти, права върху бази данни, права на използване и защита на поверителността на конфиденциална информация, както и всяка друга собствена нематериална информация, във всеки случай независимо дали е регистрирана, патентована или подлежи на защита, включително всички заявления и права да се кандидатства за такава и да се предоставя, подновяване или разширяване на такива права, както и права да се претендира за приоритет от такива права и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита, които съществуват или ще съществуват сега или в бъдеще в която и да е част на света.

1.8 "Продукти" означава стоките, посочени във всяка поръчка за потвърждение, включена в Договора.

1.9 "Доставчик" се използва със значението, посочено в член 2.1.

1.10 "Условия за продажба" се използва със значението, дадено в член 3.3.

2. ПОРЪЧКИ и ПОРЪЧКИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

2.1 Клиентът ("Клиент") прави поръчки до Ammega Italia S.p.A. ("Доставчик") в писмен вид, по електронна поща, чрез уебсайт или обмен на електронни данни (EDI), и ако е възможно, посочва продуктовите кодове, съдържащи се в общия каталог на Доставчика, достъпен на адрес https://megadynegroup.com/en/resources.

2.2 След като поръчката е приета от Доставчика (чрез изпращане на поръчка за потвърждение до Клиента по електронна поща), тя не може повече да бъде анулирана или променена - освен в случай на специално споразумение с Доставчика. Количеството на изделията, произведени съгласно чертежите на Клиента, може да варира (в посока нагоре или надолу) с до 5% спрямо поръчаното количество; фактурите се коригират по съответния начин.

2.3 За по-голяма яснота техническите спецификации, характеристики и други елементи, посочени в каталози, брошури, рекламни материали или друга документация на Доставчика, са примерни и не обвързват Доставчика, освен ако тези спецификации, характеристики или други елементи не са изрично предвидени в Договора. Доставчикът си запазва правото да променя техническите спецификации, характеристиките и други елементи, посочени в горепосочената документация по всяко време, без да има задължение да замени изцяло или частично продуктите, закупени от Клиента, или да възстанови изцяло или частично на последния всички разходи, направени във връзка с това.

3. ПОКУПКА И ПРОДАЖБА

3.1 В рамките на периода, описан в член 3.5, Доставчикът продава, а Клиентът купува Продуктите в съответствие с условията на Договора.

3.2 Тъй като всяка пратка не представлява отделно споразумение за покупко-продажба, договорните условия се прилагат за всяка пратка.

3.3 Настоящите условия за продажба ("Условия за продажба") се прилагат при продажбата на Продукти от Доставчика на Клиента.

3.4 Само тези Условия за продажба са задължителни за Клиента и Доставчика във връзка с продажбата и закупуването на Продукти. За по-голяма яснота се изтъква, че Доставчикът не е задължен да спазва каквито и да е условия на Клиента.

3.5 Договорът е валиден от датата, посочена в началото му, до датата, посочена в договора, или във всеки случай до момента, в който страните изпълнят задълженията си по него.

4. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1 Цените са посочени в потвърждението на поръчката. Доставчикът има право да променя цените, дори и след като е уведомил Клиента за потвърждаването на поръчката, ако промените в пазарните и производствените условия налагат това.

4.2 Цените са в евро и не включват опаковка, транспортни разходи, застраховка, митнически такси, ДДС или други данъци и такси (например чуждестранни банкови такси).

4.3 Условията за плащане се договарят предварително с търговския отдел на Доставчика чрез телеграфен паричен превод по банкова сметка, посочена от Доставчика. Освен ако не е разрешено от отдел "Продажби" на Доставчика, не се допуска закръгляне или приспадане от дължимите суми. Задълженията на Клиента за плащане по Договора ще бъдат изпълнени чак когато пълната стойност на фактурата бъде преведена по банковата сметка на Доставчика.

4.4 Неплатените касови ордери и забавените плащания водят до разходи и лихви за забава, които се начисляват на Клиента в границите, предвидени от италианското законодателство. Чуждестранните банкови такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента.

4.5 Клиентът няма право да прихваща или задържа плащането на каквато и да е сума, дължима на Доставчика по Договора, по каквато и да е причина.

5. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК

5.1 Правото на собственост върху пратка с Продукти преминава от Доставчика към Клиента след получаване на плащането за тази пратка от страна на Доставчика.  До прехвърлянето на собствеността Клиентът държи стойността на Продуктите на доверително управление за Доставчика.

5.2 Прехвърлянето на риска при всяка доставка на Продукти преминава от Доставчика към Клиента при доставката на Продуктите на Клиента или на куриера, без да се засяга отговорността на превозвача по силата на член 1693 от италианския Граждански кодекс.

6. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

6.1 Условията за доставка са посочени от Доставчика в Договора. Условията за доставка може да се променят в случай на производствени проблеми или на форсмажорни обстоятелства, без това да засяга валидността на поръчката.

6.3 Договорените между страните срокове за доставка са ориентировъчни за Доставчика. Частичните доставки на Продуктите и доставките преди договорената дата се приемат от Клиента.

7. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако от Доставчика не е изрично договорено друго в писмен вид, всички права на интелектуална собственост върху или произтичащи от или във връзка с Продуктите и услугите са собственост на Доставчика.

8. ГАРАНЦИЯ

Доставчикът гарантира, че Продуктите, доставени по Договора, ще отговарят на договорените спецификации и ще бъдат без дефекти в материалите, изработката и производството.  Настоящата гаранция представлява единствената гаранция на Доставчика и замества и изключва всички други гаранции, изрични или подразбиращи се, произтичащи от закона или по друг начин, включително всякакви подразбиращи се гаранции за продаваемост, съответствие или пригодност за определена цел.

9. РЕКЛАМАЦИИ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

9.1 Клиентът трябва да предяви всякакви рекламации във връзка с Продуктите: (i) при видими дефекти - в рамките на 15 дни от доставката на Продуктите и (ii) при рекламации на качеството съгласно гаранцията - в рамките на 45 дни от доставката.  Ненавременното уведомяване на Доставчика от страна на Клиента относно дадена рекламация представлява отказ от и забрана за такава рекламация.  Клиентът трябва да даде възможност на Доставчика да проучи рекламацията и ако се докаже, че тя е основателна, Доставчикът може да избере по свое усмотрение дали да поправи или замени дефектните Продукти, или да възстанови на Клиента покупната цена за дефектния Продукт.

9.2 Клиентът не трябва да поправя дефектен Продукт без предварителното писмено одобрение на Доставчика.

9.3 Поправката, подмяната или възстановяването на сумата са единственото средство за защита на Клиента при дефекти, свързани с качеството и количеството, и Клиентът се отказва от упражняването на всякакви други права за търсене на допълнително обезщетение за такива дефекти, които може да има по силата на Договора или по друг начин.

9.4 Поправката или подмяната на всякакви артикули е гарантирана само ако Доставчикът ги признае за дефектни. Гаранцията престава да бъде валидна, ако Продуктите са били използвани по начин, различен от препоръчания, или ако Продуктите са били модифицирани, ремонтирани, в тях е извършено нерегламентирано вмешателство, били са частично разглобени, или ако са били съхранявани, монтирани, смазвани или поддържани неправилно или небрежно. Съвместимостта на продукта с предвиденото приложение, както и точността на механичните съединения и електрическите връзки трябва да се проверяват на изключителна отговорност на Клиента. Гаранцията не покрива никакви консумативи или части. Доставчикът не носи отговорност и изключва възможността за всякакво обезщетение за щети, възникнали по време на използване на продадените продукти, независимо от тяхната дефектност. Клиентът носи отговорност само за приложенията, в които се използват продуктите, продавани от Доставчика, включително когато приложението е било препоръчано от персонала на Доставчика.

9.5 В случай че Доставчикът прецени, че Клиентът може да върне Продуктите, тези Продукти трябва да са неповредени и да не са променяни или използвани от Клиента; в противен случай Продуктите се изпращат обратно за сметка на Клиента. Върнатите Продукти трябва да бъдат правилно опаковани, за да се предотвратят всякакви повреди по време на транспортирането. Върнатите продукти няма да бъдат приемани, ако не са опаковани в оригиналните опаковки на Доставчика, ако има такива. Доставчикът си запазва правото да таксува Клиента с 30% от първоначалната продажна цена за покриване на разходите за боравене с товара и складиране, а Продуктите се връщат с платен превоз. Не се приема връщане на Продукти на стойност под 50,00 евро за всяка търговска линия или които са произведени от Доставчика по специална поръчка.

10. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА КЛИЕНТА

Клиентът обезщетява и освобождава от отговорност Доставчика при всякакви рекламации, разходи и разноски от всякакъв характер, които може да възникнат по силата на принципите на отговорност за продукта или по друг начин, по отношение на монтирането или използването на Продукта.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1 Общата отговорност на Доставчика за всяко основание за действие, произтичащо от или във връзка с Договора, се ограничава до сумата, платена от Клиента по Договора.

11.2 В случай на гаранционен иск отговорността на Доставчика е ограничена до стойността на дефектния Продукт.

11.3 Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било специални, случайни, типични, наказателни, косвени или последващи щети, съществуващи или предварително пропуснати ползи, произтичащи от или във връзка с Договора, независимо дали са възникнали на основание договор, закононарушение, право на възстановяване или друга правна теория.

12. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1 Никоя от страните не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на целия договор или на част от него, чието изпълнение е било възпрепятствано, забавено или затруднено поради непреодолима сила.  Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна в срок от 15 дни от настъпването ѝ.  Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 90 последователни дни, всяка от страните може да прекрати договора.

12.2 Нито една от страните няма право на обезщетение от другата страна поради форсмажорно обстоятелство или последиците от такова, при условие че това форсмажорно обстоятелство не освобождава Клиента от задължението да плати изцяло всички дължими суми по Договора.

13. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И ТЪРГОВСКИ САНКЦИИ

13.1 Клиентът и Доставчикът изпълняват Договора в съответствие с всички приложими закони, включително тези относно корупцията, прането на пари, плащането на подкупи, укриването на данъци, контрола върху износа и икономическите санкции.  Клиентът и Доставчикът водят дневници, каквито са предписани от приложимите закони или препоръчани добри практики, и при поискване ги предоставят незабавно за проверка от съответните органи.

13.2 Клиентът гарантира, че в резултат на Договора или във връзка с него: (i) никакви Продукти, услуги или технологии няма да бъдат предоставяни на краен потребител в нарушение на приложимите икономически санкции; и (ii) никакви лица или органи, включени в списък с официални санкции, не участват в Договора и не биха могли да се възползват от него.

14. ПРЕНАСОЧВАНЕ КЪМ ДРУГИ ДЕСТИНАЦИИ

14.1 Клиентът декларира и гарантира, че е запознат със и ще спазва всички приложими закони и разпоредби, свързани с използването, отклоняването, търговията, износа или реекспорта на Продуктите, и че няма да препродава или отклонява Продуктите към дестинации, различни от посочената в Договора дестинация, освен ако това не е писмено разрешено от Доставчика.

14.2 Ако Клиентът узнае за евентуална неразрешена препродажба или пренасочване, той трябва незабавно да уведоми Доставчика.

15. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

15.1 Ако Клиентът извърши нарушение на съществено задължение по Договора, Доставчикът може да изиска от Клиента да отстрани нарушението чрез известие в този смисъл.

15.2 Ако Клиентът не изпълни указаното в известието, издадено съгласно член 15.1, в срок от 15 дни от получаването му, Доставчикът може да прекрати Договора с допълнително известие с незабавно действие или да поиска специално изпълнение; и в двата случая не биват засегнати други права, които може да има.

15.3 Ако Клиентът наруши членове 4, 13, 14 и 17.1, Доставчикът може да прекрати Договора с уведомление, което има незабавно действие.

15.4 Прекратяването или изтичането на срока на Договора не засяга правата на страните да предявяват искове за нарушения, възникнали преди прекратяването или изтичането на срока.

15.5 Разпоредбите на този член 15 остават в сила в продължение на 24 месеца и след прекратяване на договора по каквато и да е причина.

16. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

16.1 Договорът и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република Италия.  Изрично се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки от 1980 г.

16.2 Съдилищата в Торино имат изключителна юрисдикция за разглеждане и вземане на решения по всякакви съдебни производства, произтичащи от или във връзка с договора или каквито и да е въпроси, предвидени в него.

17. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

17.1 "Модел на организация, управление и контрол" и "Етичен кодекс"

Клиентът потвърждава, че Доставчикът прилага "Модел на организация, управление и контрол" в съответствие със Законодателен декрет 231/2001, както е изменян и допълван периодично. Клиентът също така потвърждава, че е напълно запознат с разпоредбите на документите "Модел на организация, управление и контрол" и "Етичен кодекс" на Доставчика, както са публикувани на уебсайта, и се задължава да спазва съдържащите се в тях разпоредби.

17.2 Цялостно споразумение

Договорът представлява цялостното споразумение между страните по отношение на неговия предмет и замества всякакви предишни писмени или устни споразумения между Клиента и Доставчика.Условията, съдържащи се във всеки документ, издаден от Клиента или от трети страни, (i) които са несъвместими или двусмислени спрямо настоящите Условия за продажба; или (ii) които имат за цел да променят, отменят, заличат или направят добавки към някое условие, съдържащо се в настоящите Условия за продажба, са невалидни.

17.3 Отделяемост на клаузите

Ако дадено условие на Договора е или стане незаконно, невалидно или неприложимо в някоя юрисдикция, това не засяга законността, валидността или приложимостта в тази юрисдикция (или друга юрисдикция) на което и да е друго условие по Договора.

17.4 Права на трети страни

Нищо в договора не е предназначено и не трябва да се тълкува като даване или предоставяне на каквито и да е средства за защита или права по договора на което и да е лице, фирма или корпорация, освен на страните и техните съответни наследници и правоприемници.

17.5 Представителства

Всяка от страните гарантира, че не е сключила договора, разчитайки на каквато и да е гаранция, представителство или ангажимент, освен тези в договора.

17.6 Отказ от права и изменение

Никакви откази, изменения или промени на което и да е от договорните условия не са валидни или задължителни, освен ако не са изготвени в писмена форма и не са подписани от страните.

17.7 Кумулативни средства за защита

Всички средства за правна защита, с които разполагат страните при нарушаване на Договора, са кумулативни и могат да бъдат упражнявани съвкупно или поотделно, като упражняването на което и да е средство за правна защита няма да се счита за изключващо други средства за правна защита.

17.8 Уведомления

Всички уведомления, които се изискват или са разрешени съгласно Споразумението, трябва да бъдат в писмена форма (включително по електронна поща) и да се връчват чрез доставяне или изпращане до Страната по начин, който гарантира, че получаването на уведомлението може да бъде доказано.

17.9 Прехвърляне

С изключение на случаите на възлагане или прехвърляне от страна на Доставчика към дружество, което е част от Ammega Group, правата и/или задълженията по Договора не може да бъдат възлагани, предоставяни на подизпълнители или прехвърляни на трети лица без предварителното писмено съгласие на другите страни.

17.10 Право на подпис

Всяко лице, което подписва договора за и от името на някоя страна, гарантира в лично качество, че е надлежно упълномощено от съответната страна да сключи договора.

17.11 Изпълнение на договора

Договорът може да бъде сключен чрез факсимиле/сканирано копие, подписано от страните, което се счита за оригинал и е правно обвързващо.