Privacy

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТА НА (ЕС) N. 2016/679

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ

Тази декларация за поверителност описва процедурите, следвани от Megadyne S.p.a (наричана впоследствие "Megadyne" или "Собственик") по отношение на обработката на лични данни, събрани чрез сайта https://megadynegroup.com/it (наричан по-долу "Сайта").

Освен ако не е посочено друго, тази декларация за поверителност се отнася, също така до кой информационен лист – в съответствие с чл. 13 на Регламента (ЕС) № 2016/679 (наричан по-долу "GDPR") – предоставен на лицата, които взаимодействат със сайта (наричани по-долу "Потребител").

Подробни информационни листове за обработката на лични данни са предвидени, където е необходимо, на страниците за отделните услуги, предлагани чрез сайта. Тези информационни листове са предназначени да определят начините и методите на обработката на лични данни на всяка услуга, въз основа на които, потребителят може свободно изразява съгласието си, където е необходимо и да позволяват, ако е необходимо, събирането на техните данни и тяхното последващо обработване.

Администратор на обработването на лични данни. Отговорни лица за обработване на данните.

Администраторът на лични данни е Megadyne, със седалище и адрес на управление Via Trieste 16-10075 Mathi (Торино), тел. +39.011.926.8052, имейл [email protected] Актуализиран списък на лица, отговорни за обработването на личните данни е на разположение в седалището на Администратора.

Вид на обработваните данни.

Чрез сайта могат да се събират и обработват:

 • данни за навигация в интернет;
 • лични данни, предоставени доброволно от Потребителя, чрез контакти, налични в Сайта.

Бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, които посещаваните сайтове изпращат на терминала потребителя, където те се съхраняват, за да бъдат препратени в последствие към същите сайтове на следващото посещение. Бисквитките позволяват на сайтовете да функционира правилно и ефективно за да подобрят потребителския опит, като позволяват сайта да запазва информация в паметта на вашия компютър или на други устройства.

Сайта използва технически бисквитки. Тези бисквитки, тъй като са от техническо естество, не се изисква предварително съгласие на Потребителя, за да бъдат инсталирани и в последствие използвани.

По специално, използваните в Сайта бисквитки спадат към следните подкатегории:

 • бисквитки за навигация или за сесия, които гарантират нормалната навигация и използване на Сайта и за събиране на информация по анонимен начин, за това по какъв начин потребителите използват сайта и колко посетители има сайта, от къде произхождат и другите сайтове, които те са посетили. Тъй като не се съхраняват на компютъра на потребителя, те изчезват със затварянето на браузъра;
 • анализиращите бисквитки, като, например, използваните от Google Analytics, с които се събира и анализира статистическата информация, чрез компютъра и други устройства, въз основа на броя потребители на сайта, или въз основа на броя кликвания на страницата по време на навигацията в интернет, или от кой сайт произхождат потребителите и страниците, които са посетили;
 • социални приспособления и плъгини: някои приспособления и плъгини предоставени на разположение на социалните мрежи могат да използват собствени бисквитки за да се взаимодейства със сайта за препратка;

В последствие са изброени бисквитките на трети лица, инсталирани на Сайта. За всеки от тях е представена препратка към съответния информационен бюлетин за обработка на личните данни, приложен и отнасящ се до начините за евентуално деактивиране на използваните бисквитки. По отношение на бисквитките на трети лица, Администраторът има единствено задължението да въведе в настоящата полица препратката към сайта на трети лица. Отговорност е на този орган, задължението за оповестяване и определянето на условията за възможно разрешение и/или Деактивирането бисквитки.

Бисквитките могат да бъдат деактивирани от Потребителя, проверявайки и/или променяйки настройките на браузъра, въз основа на инструкциите, предоставени на разположение от съответните доставчици, към препратките, изброени по-долу.

Цел и правна основа на обработването на данни.

Личните данни, събрани чрез Сайта, ще бъдат обработвани:

 1. за управление на исканията за информация, отправени от Потребителя;
 2. за изпращане на търговски съобщения за продукти и услуги, посредством имейл, sms, mms, факс или подобни и/или посредством пощенска услуга или телефонни обаждания с оператор.

Обработването на лични данни за целите, посочени в точка а) не изисква съгласие на Потребителя, тъй като обработването е необходимо за да се изпълнят конкретни искания на заинтересованото лице, в съответствие с чл. 6, т. 1, бук. b) на Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на лични данни за целите, посочени в буква b) изисква съгласие от Потребителя съгласно чл. 6, c. 1, бук. a) на Общия регламент за защита на личните данни.

Предоставяне на данни и последствия в случай на липса на предоставяне.

Предоставянето на лични данни за целите, посочени по-горе не е задължително и липсата на тяхното предоставяне ще доведе, като единствено последствие, до невъзможност не Администратора да управлява и обработва заявката на заинтересованото лице или да изпраща търговски съобщения за продукти и услуги на потребителя.

Получатели или категории на получатели.

Личните данни, могат да бъдат направени достъпни, да станат известни на или да бъдат съобщени на следните лица, които ще бъдат посочени, според случаите, като отговорни лица или отговорни служители:

 • дружеството на групата от която е част Администратора (контролиращи, контролирани, свързани), служители и/или сътрудници на каквато и да е длъжност на Администратора и/или на дружеството от групата към която принадлежи Администратора;
 • обществени служители или частни лица, физически или юридически лица, на които Администраторът е възложил извършването на дейностите за достигане на посочените по-горе цели или на които Администраторът е длъжен да съобщи личните данни, по силата на задължения по закон или договор.

При всички случаи, личните данни няма да бъдат разпространявани.

Период на запазване.

Личните данни, ще бъдат запазени за 24 МЕСЕЦА, като правило, от тяхното регистриране, за целите, посочени по-горе; в случай, че възникне правен интерес от страна на Megadyne за запазване на тези данни за период, по-дълъг от посочения по-горе, Megadyne ще се погрижи да предостави на потребителя допълнителна информация.

Права на достъп, изтриване, ограничаване и преносимост.

На заинтересованите лица се признават правата съгласно членовете от 15 до 20 от Общия регламент за защита на личните данни. Като пример, всяко заинтересовано лице ще може:

 1. да получи потвърждение дали съществува или не текущо обработване на лични данни свързани с него;
 2. в случай на текущо обработване, получаване на достъп до личните данни и на информация, относно обработването, както и получаване на копие на личните данни;
 3. да изиска корекция за неточни лични данни и допълване на непълни лични данни;
 4. да получи, в случай, че е налице едно от условията, предвидени в чл. 17 на Общия регламент за защита на личните данни, изтриване на личните данни, отнасящи се до него;
 5. да получи, в случаите предвидени по чл. 18 на Общия регламент за защита на личните данни, ограничаване на обработването;
 6. да получи личните данни, които се отнасят до него в структуриран формат, за общо ползване и подлежащи на четене на автоматично устройство и да поиска тяхното предаване на друг притежател, ако това е технически възможно.

Право на противопоставяне.

Всяко заинтересовано лице има правото да се противопостави във всеки един момент на обработването на неговите лични данни, извършена за преследване на личен интерес от страна на Администраторите. В случай на противопоставяне, неговите данни повече няма да бъдат предмет на обработване, ако не са налице законови основания за да се продължи тяхното обработване, които надхвърлят интересите, правата и свободата на заинтересованото лице или за установяване, упражняване или защита на права в съда.

Право на оттегляне на съгласието.

В случай, че се изисква съгласие за обработване на личните данни, всяко заинтересовано лице ще може, също така, във всеки един момент да оттегли вече даденото съгласие, без да повлияе на законността на обработване, въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето. Съгласието може да бъде оттеглено, като бъде изпратен имейл на [email protected]

Право на противопоставяне и оттегляне на съгласие относно извършена обработка с цел маркетинг.

С препратка към обработката на личните данни с цел sub b), всеки заинтересован ще може да отмени във всеки един момент евентуално даденото съгласие, т.е. да се обяви против тяхната обработка, изпращайки имейл на адрес [email protected]. Противопоставянето на обработката на лични данни, упражнявано чрез тези начини, обхваща и изпращането на търговски съобщения по пощата или телефонни обаждания с оператор, без да се засяга възможността за упражняване на това право частично, противопоставяйки се например само на обработката, извършвана чрез автоматизирани системи за комуникация.

Право да бъде подадена жалба до Отговорното лице.

Освен това, всяко заинтересовано лице ще има право да подаде жалба до Отговорното лица за Защита на Личните Данни, в случаите, в които се счита, че са нарушени правата, на които е собственик по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, съгласно начините, посочени в интернет на Отговорното лице, достъпни на адрес: www.garanteprivacy.it.

Актуализации. Настоящата Декларация за Поверителност ще бъде предмет на актуализации. Следователно Администраторът кани Потребителите, които желаят да се запознаят с начините за обработване на личните данни, събирани посредством Сайта, да посещават периодично тази страница.

***

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ

Съгласно чл. 13 от Регламент (UE) n. 2016/679 (в последствие наричан “Общ регламент за защита на личните данни”), Megadyne S.p.A. (в последствие наричан “Megadyne” или “Администратор”) Ви информира, че личните данни (в последствие наричани “Данни”), свързани с Вашата фирма (в последствие наричан “Клиент”) и физическите лица, които работят за него, събрани в седалището на Клиента или при други лица, ще бъдат обработвани, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) n. 2016/679 (в последствие наричан “Общ регламент за защита на личните данни”) и в съответствие информационния бюлетин, който следва.

Поразбира се, че е отговорност на Клиента да информира физическите лица, които работят от негово име при обработването на Данните, съгласно настоящия информационен бюлетин и да изиска от тях, където е необходимо, тяхното съгласие.

Администратор на обработването на лични данни. Отговорни лица за обработване на данните.

Администраторът на лични данни е Megadyne, със седалище и адрес на управление Via Trieste 16-10075 Mathi (Торино), тел. +39 011 926 8052, имейл [email protected]

Актуализиран списък на лица, отговорни за обработването на личните данни е на разположение в седалището на Администратора.

Цел и правна основа на обработването на данни. Следвани законни интереси.

Данните ще бъдат използвани:

 1. за изпълнявани на законни задължения, свързани с Администратора;
 2. за изпълнение на договорите, от които е част Клиента или за изпълнение на задължения по предварителни договори, приети по негово запитване; 
 3. за установяване, упражняване или защита на едно право в съда;
 4. за изпращане на търговски съобщения относно продукти и услуги, подобни на вече закупените (c.d. “soft spam”);
 5. за промоционални дейности и маркетинг, включително изпращане на търговски съобщения за продукти и услуги, също така посредством имейл, sms, mms, факс или подобни и/или посредством пощенска услуга или телефонни обаждания с оператор;
 6. да извършва дейности за профилиране, с цел за извършване на дейностите, посочени в предходните букви d) и e).

Обработването на Данните за целта, посочена в бук. a) не изисква съгласието на Клиента тъй като е необходимо да са изпълнени правните задължения, свързани с Администратора, съгласно чл. 6, т. 1, бук. c) от Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на Данните за целта, посочена в бук. b) не изисква съгласието на Клиента тъй като обработването на данни е необходимо за изпълнение на договорите, от които е част Клиента или за изпълнение на задължения по предварителни договори, приети по негово запитване, съгласно чл. 6, т. 1, бук. b) от Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на Данните за целите, посочени в бук. c) не изисква съгласието на Клиента, тъй като е необходимо за преследване на законния интерес на Администратора, съгласно чл. 6, т. 1, бук. f) от Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на Данните за целите, посочени в бук. d) не изисква съгласието на Клиента, тъй като е необходимо за преследване на законния интерес на Администратора. Обработването на Данните за целите, посочени в бук. e) изисква съгласието на Клиента съгласно чл. 6, т. 1, бук. a).

Обработването на Данните за целта, посочена в бук. f), изисква съгласието на Клиента съгласно чл. 6, т. 1, бук. a).

Предоставяне на данни и последствия в случай на липса на предоставяне.

Предоставянето на Данни за целите, посочени в бук. a) и b) не е задължително, но е необходимо с цел изпълняването на правните и договорните задължения. Предоставянето на Данни за целите, посочени в бук. c) и d) не е задължително, но е необходимо за изпълняване на законните интереси на Администратора посочени по-горе. Във всички тези случаи, липсата на предоставяне на Личните данни ще доведе до невъзможност от страна на Администратора да осъществи търговски взаимоотношения с Клиента. Предоставянето на Данни за целта, посочена в бук. e) и f) не е задължително и липсата на тяхното предоставяне ще доведе до невъзможност от страна на Администратора извършване на функционални дейности за постигане на зададените цели.

Получатели или категории на получатели.

Личните данни, могат да бъдат направени достъпни, да станат известни на или да бъдат съобщени на следните лица, които ще бъдат посочени от Администратора, според случаите, като Отговорни лица или ще извършват дейност като самостоятелни администратори.

 • дружеството на групата от която е част Администратора (контролиращи, контролирани, свързани), служители и/или сътрудници на каквато и да е длъжност на Администратора и/или на дружеството от групата към която принадлежи Администратора;
 • частни лица, физически или юридически лица, на които Администраторът е възложил извършването на дейностите за достигане на посочените по-горе цели или на които Администраторът е длъжен да съобщи Данните, по силата на задължения по закон или договор.

При всички случаи, Данните няма да бъдат разпространявани.

Прехвърляне на Данните към други държави.

Данните ще се движат в рамките на други страни от ЕС. Освен това, Megadyne ще може да прехвърли данните към други държави, в случаите, в които това е необходимо.

Период на запазване.

Данните ще бъдат запазвани за един максимален период от време, равняващ се на периода необходим за управляване на правата от Администратора, както е приложимо от време на време.

Права на достъп, изтриване, ограничаване и преносимост.

На заинтересованите лица се признават правата съгласно членовете от 15 до 20 от Общия регламент за защита на личните данни. Като пример, всяко заинтересовано лице ще може:

 1. да получи потвърждение дали съществува или не текущо обработване на лични данни свързани с него;
 2. в случай на текущо обработване, получаване на достъп до личните данни и на информация, относно обработването, както и получаване на копие на личните данни;
 3. да изиска корекция за неточни лични данни и допълване на непълни лични данни;
 4. да получи, в случай, че е налице едно от условията, предвидени в чл. 17 на Общия регламент за защита на личните данни, изтриване на личните данни, отнасящи се до него;
 5. да получи, в случаите предвидени по чл. 18 на Общия регламент за защита на личните данни, ограничаване на обработването;
 6. да получи личните данни, които се отнасят до него в структуриран формат, за общо ползване и подлежащи на четене на автоматично устройство и да поиска тяхното предаване на друг притежател, ако това е технически възможно.

Право на противопоставяне.

Всяко заинтересовано лице има правото да се противопостави във всеки един момент на обработването на неговите лични данни, извършена за преследване на личен интерес от страна на Администратора. В случай на противопоставяне, неговите данни повече няма да бъдат предмет на обработване, ако не са налице законови основания за да се продължи тяхното обработване, които надхвърлят интересите, правата и свободата на заинтересованото лице или за установяване, упражняване или защита на права в съда.

Право на оттегляне на съгласието.

В случай, че се изисква съгласие за обработване на личните данни, всяко заинтересовано лице ще може, също така, във всеки един момент да оттегли вече даденото съгласие, без да повлияе на законността на обработване, въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето. Съгласието може да бъде оттеглено, като бъде изпратен имейл на адрес [email protected]

Право да бъде подадена жалба до Отговорното лице.

Освен това, всяко заинтересовано лице ще има право да подаде жалба до Отговорното лица за Защита на Личните Данни, в случаите, в които се счита, че са нарушени правата, на които е собственик по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, съгласно начините, посочени в интернет на Отговорното лице, достъпни на адрес: www.garanteprivacy.it.

***

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ

 

Съгласно чл. 13 от Регламент (UE) n. 2016/679 (в последствие наричан “Общ регламент за защита на личните данни”), Megadyne S.p.A. (в последствие наричан “Megadyne” или “Администратор”) Ви информира, че личните данни свързани с Вашата фирма (в последствие наричан “Доставчик”) и на физически лица, които работят от негово име (в последствие наричани “Данни”), събрани в седалището на Доставчика или при други лица, ще бъдат обработвани, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) n. 2016/679 (в последствие наричан “Общ регламент за защита на личните данни”) и в съответствие информационния бюлетин, който следва.

Поразбира се, че е отговорност на Доставчика да информира физическите лица, които работят от негово име при обработването на личните данни, съгласно настоящия информационен бюлетин и да изиска от тях, където е необходимо, тяхното съгласие.

Администратор на обработването на лични данни. Отговорни лица за обработване на данните.

Администраторът на лични данни е Megadyne, със седалище и адрес на управление Via Trieste 16-10075 Mathi (Торино), тел. +39 011 926 8052, имейл [email protected]

Актуализиран списък на лица, отговорни за обработването на личните данни е на разположение в седалището на Администратора.

Цел и правна основа на обработването на данни. Следвани законни интереси.

Данните ще бъдат използвани:

 1. за оценяване на техническата, икономическата и финансовата годност на Доставчика, както и проверка на съответствие в посоченото съгласно изискванията, относно процеса на квалификация, с цел въвеждане в базата данни на доставчиците на Администратора или на нейното обновяване;
 2. за изпълнявани на законни задължения, свързани с Администратора;
 3. за изпълнение на договорите, от които е част Доставчика или за изпълнение на задължения по предварителни договори, приети по негово запитване; 
 4. за установяване, упражняване или защита на едно право в съда;
 5. да извършва дейности за профилиране, с цел да се извършват оценките и проверките, посочени в предходната точка a)

Обработването на Данните за целите, посочени в бук. a) и d) не изисква съгласието на Доставчика тъй като е необходимо за преследване на законния интерес на Администратора, съгласно чл. 6, т. 1, бук. f) от Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на Данните за целта, посочена в бук. b) не изисква съгласието на Доставчика, тъй като е необходимо да са изпълнени правните задължения, свързани с Администратора, съгласно чл. 6, т. 1, бук. c) от Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на Данните за целта, посочена в бук. c) не изисква съгласието на Доставчика, тъй като обработването на данни е необходимо за изпълнение на договорите, от които е част Доставчика или за изпълнение на задължения по предварителни договори, приети по негово запитване, съгласно чл. 6, т. 1, бук. b) от Общия регламент за защита на личните данни. Обработването на Данните за целта, посочена в бук. e), изисква съгласието на Доставчика съгласно чл. 6, т. 1, бук. a).

Предоставяне на данни и последствия в случай на липса на предоставяне.

Предоставянето на Данни за целите, посочени в бук. a) и d) не е задължително, но е необходимо за следване на законните интереси на Администратора. Предоставянето на Данни за целите, посочени в бук. b) и c) не е задължително, но е необходимо с цел изпълняването на правните и договорните задължения. Във всички тези случаи, липсата на предоставяне на данни, няма да има последствия в договора, но ще доведе до невъзможност от страна на Администратора да осъществи търговски взаимоотношения с Доставчика. Предоставянето на Данни за целите, посочени в бук. e) не е задължително и липсата на тяхното предоставяне ще доведе до невъзможност от страна на Администраторът да осъществи извършваната дейност за достигане на поставените цели.

Получатели или категории на получатели.

Личните данни, могат да бъдат направени достъпни, да станат известни на или да бъдат съобщени на следните лица, които ще бъдат посочени от Администратора, според случаите, като Отговорни лица или работещи в качеството си на автономни Администратори:

 • дружеството на групата от която е част Администратора (контролиращи, контролирани, свързани), служители и/или сътрудници на каквато и да е длъжност на Администратора и/или на дружеството от групата към която принадлежи Администратора;
 • обществени служители или частни лица, физически или юридически лица, на които Администраторът е възложил извършването на дейностите за достигане на посочените по-горе цели или на които Администраторът е длъжен да съобщи Данните, по силата на задължения по закон или договор.

При всички случаи, Данните няма да бъдат разпространявани.

Прехвърляне на Данните към други държави.

Данните ще се движат в рамките на други страни от ЕС. Освен това, Megadyne ще може да прехвърли данните към други държави, в случаите, в които това е необходимо.

Период на запазване.

Данните ще бъдат запазвани за един максимален период от време, равняващ се на периода необходим за управляване на правата от Администратора, както е приложимо от време на време.

Права на достъп, изтриване, ограничаване и преносимост.

На заинтересованите лица се признават правата съгласно членовете от 15 до 20 от Общия регламент за защита на личните данни. Като пример, всяко заинтересовано лице ще може:

 1. да получи потвърждение дали съществува или не текущо обработване на лични данни свързани с него;
 2. в случай на текущо обработване, получаване на достъп до личните данни и на информация, относно обработването, както и получаване на копие на личните данни;
 3. да изиска корекция за неточни лични данни и допълване на непълни лични данни;
 4. да получи, в случай, че е налице едно от условията, предвидени в чл. 17 на Общия регламент за защита на личните данни, изтриване на личните данни, отнасящи се до него;
 5. да получи, в случаите предвидени по чл. 18 на Общия регламент за защита на личните данни, ограничаване на обработването;
 6. да получи личните данни, които се отнасят до него в структуриран формат, за общо ползване и подлежащи на четене на автоматично устройство и да поиска тяхното предаване на друг притежател, ако това е технически възможно.

Право на противопоставяне.

Всяко заинтересовано лице има правото да се противопостави във всеки един момент на обработването на неговите лични данни, извършена за преследване на личен интерес от страна на Администратора. В случай на противопоставяне, неговите данни повече няма да бъдат предмет на обработване, ако не са налице законови основания за да се продължи тяхното обработване, които надхвърлят интересите, правата и свободата на заинтересованото лице или за установяване, упражняване или защита на права в съда.

Право на оттегляне на съгласието.

В случай, че се изисква съгласие за обработване на личните данни, всяко заинтересовано лице ще може, също така, във всеки един момент да оттегли вече даденото съгласие, без да повлияе на законността на обработване, въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето. Съгласието може да бъде оттеглено, като бъде изпратен имейл на адрес [email protected]

Право да бъде подадена жалба до Отговорното лице.

Освен това, доставчикът ще има право да подаде жалба до Отговорното лица за Защита на Личните Данни, в случаите, в които се счита, че са нарушени правата, на които е собственик по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, съгласно начините, посочени в интернет на Отговорното лице, достъпни на адрес: www.garanteprivacy.it.