Privacy

2016/679 SAYILI (AB) DÜZENLEMESİNİN 13. MADDESİ UYARINCA KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Bu politikada, Megadyne S.p.A (buradan itibaren “Megadyne” veya “Hak Sahibi”) tarafından https://megadynegroup.com/it (buradan itibaren “Site”) sitesi aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili olarak uygulanan prosedürler açıklanmaktadır.

Aksi belirtilmedikçe bu politika 2016/679 sayılı (AB) Düzenlemesinin (buradan itibaren “GDPR”) 13. Maddesi uyarınca Siteyle etkileşime geçen kişilere (buradan itibaren ’“Kullanıcı”) yönelik bilgilendirme olarak da geçerlidir.

Kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler gereken hallerde Site aracılığıyla sunulan her bir hizmetle ilgili sayfalarda bildirilmektedir. Söz konusu bilgilendirmeler, ,Kullanıcının gereken hallerde kendi onayını serbestçe ifade edebileceği ve gerektiğinde bilgilerin toplanması ile sonrasında işlenmesine yetki verebileceği, her bir hizmetin kişisel bilgilerinin işlenme sınırları ve şekillerini tanımlamaya yöneliktir.

İşlemenin hak sahibi. İşlemenin sorumluları.

İşlemenin hak sahibi, işyeri merkezi Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Torino), tel. +39.011.926.8052, e-posta adresi info@megadynegroup.com olan Megadyne firmasıdır. Muhtemel işleme sorumlularının güncellenmiş listesi Hak Sahibinin işyeri merkezinde mevcuttur.

İşlenen bilgileri tipleri.

Site aracılığıyla aşağıdakiler toplanabilir ve işlenebilir:

 • Gezinti bilgileri.
 • Sitenin içinde bulunan iletişim bilgileriyle Kullanıcı tarafından kasıtlı olarak verilen kişisel bilgiler.

Çerezler.

Çerezler, sonraki ziyarette aynı sitelere geri iletilebilmek üzere, ziyaret edilen siteler tarafından hafızaya alındıkları kullanıcı terminaline gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, sitenin bilgileri kendi bilgisayarının veya diğer cihazların hafızalarında saklamasına olanak tanıyarak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla sitelerin doğru ve verimli çalışmasını sağlar.

Bu Sitede teknik çerezler kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler teknik nitelikli olduklarından, kurulmaları ve kullanılmaları için Kullanıcının önceden onay vermesini gerektirmezler.

Özellikle bu Sitede kullanılan çerezler aşağıdaki alt kategorilere ayrılabilirler:

 • Gezinti ve oturum çerezleri Sitede normal şekilde gezinilmesini ve Siteden yararlanılmasını ve kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarına ve bu özelliğin sağlandığı durumlarda siteyi kaç ziyaretçinin ziyaret ettiğine ve ziyaret ettikleri diğer sitelere dair bilgileri anonim şekilde toplamak içindir. Kullanıcının bilgisayarında hafızaya alınmadıklarında tarayıcı kapandığında ortadan kaybolurlar.
 • Analitik çerezler örneğin Google Analytics tarafından kullanılanlar gibi, bilgisayar ve diğer cihazlar aracılığıyla, sitedeki kullanıcı sayısı veya gezintileri sırasında sayfadaki tıklama sayıları veya kullanıcıların hangi siteden geldikleri ve hangi sayfaları ziyaret ettikleri konusunda istatistiksel bilgilerin toplandığı ve analiz edildiği çerezlerdir.
 • Sosyal araçlar ve eklentiler: Bazı araçlar ve eklentiler sosyal ağlar tarafından kullanıma sunulurlar ve söz konusu siteyle etkileşimi kolaylaştırmak için kendi çerezlerini kullanabilirler.

Sitede kurulu üçüncü taraf çerezleri aşağıda listelenmektedir. Bunların her biri için uygulanan kişisel bilgi işlemesiyle ve kullanılan çerezlerin muhtemel devre dışı bırakılma şekilleriyle ilgili bilgilere yönelik bağlantı verilmektedir. Üçüncü taraflara yönelik çerezler açısından Hak Sahibini yegâne yükümlülüğü, bu politikaya üçüncü taraf sitesine yönelik bir bağlantı eklemektir. Muhtemel onay ve/veya çerezlerin devre dışı bırakılmasına yönelik şekillerin gösterimi ve bilgilendirme yükümlülüğü ise söz konusu şahsa aittir.

Çerezler, aşağıda sıralanan bağlantılarda ilgili tedarikçiler tarafından kullanıma sunulan yönergelere göre tarayıcı ayarları kontrol edilerek ve/veya değiştirilerek Kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilirler.

İşlemenin amacı ve yasal dayanağı.

Site aracılığıyla toplanan kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlar için işlenecektir:

 1. Kullanıcı tarafından iletilen bilgi isteklerini yönetmek.
 2. E-posta, sms, mms, faks veya benzerleri ile ve/veya posta hizmetiyle ya da operatör tarafından telefon aramasıyla yapılan ürün ve hizmetlerle ilgili ticari bildirimleri göndermek.

a) alt maddesinde yer alan amaç için kişisel bilgilerin işlenmesi, GDPR Md. 6, c. 1, alt madde b) uyarınca ilgilinin özel isteklerine uyulması için gerekli olduğundan Kullanıcının onayını gerektirmez. b) alt maddesindeki amaç için kişisel bilgilerin işlenmesi, GDPR Md. 6, c. 1, alt madde a) uyarınca Kullanıcının onayını gerektirir.

Bilgilerin verilmesi ve bilgi vermeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

Kişisel bilgilerin yukarıdaki amaçlar içini verilmesi isteğe bağlıdır ve bu bilgilerin verilmemesinin yegâne sonucu, Hak Sahibinin ilgilinin isteklerini yönetmesini ve işleme tabi tutmasını veya kendi ürünleri ve hizmetleriyle ilgili ticari bildirimleri göndermesini olanaksız kılmak olacaktır.

Alıcılar veya alıcı kategorileri.

Kişisel bilgiler, duruma göre sorumlular veya görevliler olan aşağıdaki şahısların erişimine açılabilecek, bu şahısların bilgisine sunulabilecek veya bu şahıslara bildirilebilecektir:

 • Hak Sahibinin bir parçası olan grup şirketleri (kontrol edenler, kontrol edilenler, bağlı kuruluşlar), Hak Sahibinin ve/veya Hak Sahibinin bir parçası olan grup şirketlerinin herhangi bir hakka sahip çalışanları ve/veya ortakları.
 • Hak Sahibinin yukarıdaki amaca ulaşmak için kullandığı faaliyetleri gerçekleştirmekte yararlandığı veya Hak Sahibinin yasal veya sözleşmeye dayalı yükümlülükler için kişisel bilgileri bildirmesi gereken kamu ve özel şahıslar, gerçek veya tüzel kişilikler.

Kişisel bilgiler hiçbir durumda ifşa edilmeyecektir.

Saklama süresi.

Kişisel bilgiler, yukarıda belirtilen amaçlar için, kayıt tarihinden itibaren kural gereği 24 AY boyunca saklanacaktır; Megadyne firmasının meşru bir çıkarının ortaya çıkması halinde, söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilenden daha uzun süre saklanması halinde Megadyne firması ayrı bir bilgilendirme temin edecektir.

Erişim, silme, sınırlandırma ve taşınabilirlik hakları.

GDPR'nin 15 ila 20 arasındaki Maddeleri uyarınca ilgililere aşağıdaki haklar tanınmaktadır. Örnek olmak üzere her bir ilgili aşağıdakileri yapabilecektir:

 1. Kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinde onay almak veya almamak.
 2. Bir işleme uygulanıyorsa, kişisel bilgilere ve işlemeyle ilgili bilgilere erişmek ve kişisel bilgilerin bir kopyasını istemek.
 3. Doğru olmayan kişisel bilgilerin düzeltilmesini ve eksik kişisel bilgilerin tamamlanmasını sağlamak.
 4. GDPR'nin 17. Maddesinde ön görülen durumlardan birinin ortaya çıkması halinde kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin silinmesini sağlamak.
 5. GDPR'nin 18. Maddesinde öngörülen durumlarda işlemenin sınırlanmasını sağlamak.
 6. Kendisiyle ilgili kişisel bilgileri yapılandırılmış bir biçimde, yaygın kullanım halinde ve otomatik cihaz tarafından okunabilir halde almak ve teknik olarak mümkünse bunların başka bir hak sahibine iletilmesini istemek.

İtiraz hakkı.

Her bir ilgili, Hak Sahiplerinin meşru çıkarlarının takibi için uygulanan kişisel bilgilerinin işlenmesine dilediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz halinde kişisel bilgileriniz işlemeye tabi tutulmayacak, ilgilinin çıkarları, hakları ve özgürlüklerinin önde tutulacağı şekilde işlemeye devam etme veya bir mahkemede bir hakkı kesinleştirmek, uygulamak veya savunmak için meşru gerekçelere dayanmayacaktır.

Onayı geri alma hakkı.

Kişisel bilgilerin işlenmesi için onay istenen hallerde, herhangi bir ilgili ayrıca, geri almadan önce verilmiş olan onayı temel alan işlemenin meşruiyetini geçersiz kılmaksızın, daha önce verilmiş olan onayı dilediği zaman geri alabilecektir. Bu onay privacy@megadynegroup.com adresine bir e-posta yazılarak geri alınabilir.

Pazarlama amaçları doğrultusunda yapılan işlemeyle ilgili itiraz ve onayı geri alma hakkı.

b) alt maddesindeki amaç için kişisel bilgilerin işlenmesi açısından ilgililerin her biri privacy@megadynegroup.com adresine bir e-posta yazarak diledikleri zaman işlemelerine itiraz edebilecekler veya vermiş olabilecekleri onayı geri alabileceklerdir. Bu şekillerde yapılan işlemeye karşı itiraz, örneğin yalnızca otomatikleştirilmiş haberleşme sistemleri aracılıyla yapılmasına itiraz etmek gibi söz konusu hakkın kısmen uygulanması dışında aynı zamanda posta hizmeti aracılığıyla ticari bildirimlerin gönderilmesini veya operatör tarafından telefon aramalarının yapılamasını da kapsar.

Garantör Kuruma şikayette bulunma hakkı.

Her bir ilgili ayrıca, GDPR uyarınca hak sahibi olduğu hakların ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda, aşağıdaki adresten erişilebilen Garantör Kurumun İnternet sitesinde belirtilen şekillerde Kişisel Bilgilerin Korunması konusundaki Garantör Kuruma şikayette bulunabilecektir: www.garanteprivacy.it.

Güncellemeler. Bu Gizlilik Politikası güncellemeye tabi olacaktır. Bu nedenle Hak Sahibi, Site aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin işlenme şekillerini öğrenmek isteyen Kullanıcıları bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret etmeye davet eder.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ

2016/679 sayılı AB düzenlemesinin (buradan itibaren “GDPR”) 13. Maddesi uyarınca Megadyne S.p.A. (buradan itibaren “Megadyne” veya “Hak Sahibi”), Şirketinizle (buradan itibaren “Müşteri”) ve Müşteri ya da üçüncü taraflar nezdinde toplanmış gerçek kişilerle ilgili kişisel bilgilerin (buradan itibaren “Bilgiler”) 2016/679 sayılı (AB) Düzenlemesinde (buradan itibaren “GDPR”) öngörülenlere ve aşağıdaki bilgilendirmeye uygun olarak işleneceği konusunda tarafınızı bilgilendirir.

Bu bilgilendirmede belirtilen Bilgilerin işlenmesi konusunda kendi hesabına faaliyet yürüten gerçek kişileri bilgilendirmek ve gereken hallerde onaylarını istemek Müşterinin sorumluluğundadır.

İşlemenin hak sahibi. İşlemenin sorumluları.

İşlemenin hak sahibi, işyeri merkezi Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Torino), tel. +39 011 926 8052, e-posta info@megadynegroup.com bilgilerine sahip Megadyne firmasıdır.

Muhtemel işleme sorumlularının güncellenmiş listesi Hak Sahibinin işyeri merkezinde mevcuttur.

İşlemenin amacı ve yasal dayanağı. Takip edilen meşru çıkarlar.

Bilgiler aşağıdaki amaçlar için işlenecektir:

 1. Hak Sahibinin tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak.
 2. Müşterinin taraf olduğu sözleşmeleri icra etmek veya talebi üzerine benimsenen sözleşme öncesi tedbirleri almak. 
 3. Bir mahkemede bir hakkı kesinleştirmek, uygulamak veya savunmak.
 4. Satın alınmış olanlara benzer ürünler ve hizmetler hakkında ticari haberleşmeler göndermek (“soft spam” olarak bilinir).
 5. Ürünler ve hizmetler hakkında ticari bildirimlerin e-posta, sms, mms, faks veya benzeri araçlar ve/veya posta hizmeti ya da operatörle telefon aramasıyla yapılması dahil, tanıtım ve pazarlama girişimlerinde bulunmak.
 6. Yukarıdaki d) ve e) maddelerinde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla profil oluşturma faaliyetlerini yapmak.

a) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi GDPR Md. 6, c. 1, alt madde c) uyarınca Hak Sahibinin tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak açısından gerekli olduğundan Müşterinin onayını gerektirmez. b) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi, Müşterinin taraf olduğu sözleşmelerin icrası veya GDPR Md. 6, c. 1, alt madde b) uyarınca kendisinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirleri almak için gerekli olduğundan Müşterinin onayını gerektirmez. c) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi, GDPR Md. 6, c. 1, alt madde f) uyarınca, Hak Sahibinin meşru çıkarlarının takibi için gerekli olduğundan Müşterinin onayını gerektirmez. d) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi Hak Sahibinin meşru çıkarlarının takibi için gerekli olduğundan Müşterinin onayını gerektirmez. e) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi, Md. 6, c. 1, alt madde a) uyarınca Müşterinin onayını gerektirmez.

f) alt maddesindeki amaç için Bilgilerin işlenmesi, Md. 6, c. 1, alt madde a) uyarınca Müşterinin onayını gerektirmez.

Bilgilerin verilmesi ve bilgi vermeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

a) ve b) alt maddelerindeki amaçlar için Bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır ancak yasal ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından gereklidir. c) ve d) alt maddelerindeki amaçlar için Bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır ancak yukarıda belirtilen Hak Sahibinin meşru çıkarlarının takibi açısından gereklidir. Bu durumların hepsinde Bilgilerin verilmemesi, Hak Sahibinin Müşteriyle ticari ilişki kurmasını olanaksız kılacaktır. e)  ve f) alt maddelerindeki amaç için Bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır ve bu bilgilerin verilmemesi, Hak Sahibinin söz konusu amaca ulaşmakta işlevsel olan faaliyetlerin gerçekleştirmesini olanaksız kılacaktır.

Alıcılar veya alıcı kategorileri.

Bilgiler, Hak Sahibi tarafından duruma göre tayin edilecek olan, Sorumlular veya bağımsız hak sahipleri vasfıyla faaliyet gösterenler olarak üzere aşağıdaki şahısların erişimine açılabilir, bu şahısların bilgisine sunulabilir veya bu şahıslara bildirilebilir.

 • Hak Sahibinin bir parçası olan grup şirketleri (kontrol edenler, kontrol edilenler, bağlı kuruluşlar), Hak Sahibinin ve/veya Hak Sahibinin bir parçası olan grup şirketlerinin herhangi bir hakka sahip çalışanları ve/veya ortakları.
 • Hak Sahibinin yukarıdaki amaca ulaşmak için kullandığı faaliyetleri gerçekleştirmekte yararlandığı veya Hak Sahibinin yasal veya sözleşmeye dayalı yükümlülükler için Bilgileri bildirmesi gereken özel şahıslar, gerçek veya tüzel kişilikler.

Bilgiler hiçbir durumda ifşa edilmeyecektir.

Bilgilerin üçüncü ülkelere aktarılması.

Bilgiler AB'ye üye ülkeler ortamında dolaştırılır. Megadyne ayrıca, bilgileri gerekli olan hallerde üçüncü ülkelere aktarabilecektir.

Saklama süresi.

Bilgiler, arada sırada uygulanabilir olduğu gibi, en çok Hak Sahibi tarafından ifa edilen hakların şart koştuğu süre boyunca saklanacaklardır.

Erişim, silme, sınırlandırma ve taşınabilirlik hakları.

GDPR'nin 15 ila 20 arasındaki Maddeleri uyarınca ilgililere aşağıdaki haklar tanınmaktadır. Örnek olmak üzere her bir ilgili aşağıdakileri yapabilecektir:

 1. Kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinde onay almak veya almamak.
 2. Bir işleme uygulanıyorsa, kişisel bilgilere ve işlemeyle ilgili bilgilere erişmek ve kişisel bilgilerin bir kopyasını istemek.
 3. Doğru olmayan kişisel bilgilerin düzeltilmesini ve eksik kişisel bilgilerin tamamlanmasını sağlamak.
 4. GDPR'nin 17. Maddesinde ön görülen durumlardan birinin ortaya çıkması halinde kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin silinmesini sağlamak.
 5. GDPR'nin 18. Maddesinde öngörülen durumlarda işlemenin sınırlanmasını sağlamak.
 6. Kendisiyle ilgili kişisel bilgileri yapılandırılmış bir biçimde, yaygın kullanım halinde ve otomatik cihaz tarafından okunabilir halde almak ve teknik olarak mümkünse bunların başka bir hak sahibine iletilmesini istemek.

İtiraz hakkı.

Her bir ilgili, Hak Sahibinin meşru çıkarlarının takibi için uygulanan kişisel bilgilerinin işlenmesine dilediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz halinde kişisel bilgileriniz işlemeye tabi tutulmayacak, ilgilinin çıkarları, hakları ve özgürlüklerinin önde tutulacağı şekilde işlemeye devam etme veya bir mahkemede bir hakkı kesinleştirmek, uygulamak veya savunmak için meşru gerekçelere dayanmayacaktır.

Onayı geri alma hakkı.

Kişisel bilgilerin işlenmesi için onay istenen hallerde, herhangi bir ilgili ayrıca, geri almadan önce verilmiş olan onayı temel alan işlemenin meşruiyetini geçersiz kılmaksızın, daha önce verilmiş olan onayı dilediği zaman geri alabilecektir. Bu onay privacy@megadynegroup.com adresine bir e-posta yazılarak geri alınabilir.

Garantör Kuruma şikayette bulunma hakkı.

Her bir ilgili ayrıca, GDPR uyarınca hak sahibi olduğu hakların ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda, aşağıdaki adresten erişilebilen Garantör Kurumun İnternet sitesinde belirtilen şekillerde Kişisel Bilgilerin Korunması konusundaki Garantör Kuruma şikayette bulunabilecektir: www.garanteprivacy.it.

TEDARİKÇİ BİLGİLENDİRMESİ

2016/679 sayılı (AB) Düzenlemesinin (buradan itibaren “GDPR”) 13. Maddesi uyarınca Megadyne S.p.A. (buradan itibaren “Megadyne” veya “Hak Sahibi”) Şirketinizle (buradan itibaren “Tedarikçi”) ve Tedarikçi ya da üçüncü taraflar nezdinde toplanmış gerçek kişilerle ilgili kişisel bilgilerin (buradan itibaren “Bilgiler”) 2016/679 sayılı (AB) Düzenlemesinde (buradan itibaren “GDPR”) öngörülenlere ve aşağıdaki bilgilendirmeye uygun olarak işleneceği konusunda tarafınızı bilgilendirir.

Bu bilgilendirmede belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi konusunda kendi hesabına faaliyet yürüten gerçek kişileri bilgilendirmek ve gereken hallerde onaylarını istemek Tedarikçinin sorumluluğundadır.

İşlemenin hak sahibi. İşlemenin sorumluları.

İşlemenin hak sahibi, işyeri merkezi Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Torino), tel. +39 011 926 8052, e-posta info@megadynegroup.com bilgilerine sahip Megadyne firmasıdır.

Muhtemel işleme sorumlularının güncellenmiş listesi Hak Sahibinin işyeri merkezinde mevcuttur.

İşlemenin amacı ve yasal dayanağı. Takip edilen meşru çıkarlar.

Bilgiler aşağıdaki amaçlar için işlenecektir:

 1. Hak Sahibinin tedarikçilerinin banka bilgilerinin girilmesi ve bunların güncellenmesi amacıyla, seçme süreci ortamında Tedarikçinin teknik, ekonomik ve mali uygunluğunu değerlendirmenin yanı sıra istenilen gerekliliklerin kendisi tarafından yerine getirilebileceğinin kontrolü.
 2. Hak Sahibinin tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak.
 3. Tedarikçinin taraf olduğu sözleşmeleri icra etmek veya talebi üzerine benimsenen sözleşme öncesi tedbirleri almak. 
 4. Bir mahkemede bir hakkı kesinleştirmek, uygulamak veya savunmak.
 5. Yukarıda a) maddesinde yer alan değerlendirmeler ve kontrolleri yapmak amacıyla profil oluşturma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

a) ve d) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi, GDPR Md. 6, c. 1, alt madde f) uyarınca, Hak Sahibinin meşru çıkarlarının takibi için gerekli olduğundan Tedarikçinin onayını gerektirmez. b) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi GDPR Md. 6, c. 1, alt madde c) uyarınca Hak Sahibinin tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak açısından gerekli olduğundan Tedarikçinin onayını gerektirmez. c) alt maddesindeki amaçlar için Bilgilerin işlenmesi, Tedarikçinin taraf olduğu sözleşmelerin icrası veya GDPR Md. 6, c. 1, alt madde b) uyarınca kendisinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirleri almak için gerekli olduğundan Tedarikçinin onayını gerektirmez. e) alt maddesindeki amaç için Bilgilerin işlenmesi, Md. 6, c. 1, alt madde a) uyarınca Tedarikçinin onayını gerektirmez.

Bilgilerin verilmesi ve bilgi vermeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

Bilgilerin a) ve d) alt maddelerindeki amaçlar için verilmesi isteğe bağlıdır ancak Hak Sahibinin meşru çıkarlarının takibi için gereklidir. b) ve c) alt maddelerindeki amaçlar için Bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır ancak yasal ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından gereklidir. Bu durumların tümünde bilgilerin verilmemesi sözleşmede herhangi bir sonuca yol açmayacak ancak Hak Sahibi açısından Tedarikçiyle ticari ilişki kurulmasını olanaksız kılacaktır. Bilgilerin e) alt maddesindeki amaçlar için verilmesi isteğe bağlıdır ve bu bilgilerin verilmemesi Hak Sahibinin söz konusu amaçlara ulaşmaya dönük faaliyetleri gerçekleştirmesini olanaksız kılacaktır.

Alıcılar veya alıcı kategorileri.

Bilgiler, Hak Sahibi tarafından duruma göre tayin edilecek olan, Sorumlular veya bağımsız Hak Sahipleri vasfıyla faaliyet gösterenler olarak üzere aşağıdaki şahısların erişimine açılabilir, bu şahısların bilgisine sunulabilir veya bu şahıslara bildirilebilir:

 • Hak Sahibinin bir parçası olan grup şirketleri (kontrol edenler, kontrol edilenler, bağlı kuruluşlar), Hak Sahibinin ve/veya Hak Sahibinin bir parçası olan grup şirketlerinin herhangi bir hakka sahip çalışanları ve/veya ortakları.
 • Hak Sahibinin yukarıdaki amaca ulaşmak için kullandığı faaliyetleri gerçekleştirmekte yararlandığı veya Hak Sahibinin yasal veya sözleşmeye dayalı yükümlülükler için Bilgileri bildirmesi gereken kamu ve özel şahıslar, gerçek veya tüzel kişilikler.

Bilgiler hiçbir durumda ifşa edilmeyecektir.

Bilgilerin üçüncü ülkelere aktarılması.

Bilgiler AB'ye üye ülkeler ortamında dolaştırılır. Megadyne ayrıca, bilgileri gerekli olan hallerde üçüncü ülkelere aktarabilecektir.

Saklama süresi.

Bilgiler, arada sırada uygulanabilir olduğu gibi, en çok Hak Sahibi tarafından ifa edilen hakların şart koştuğu süre boyunca saklanacaklardır.

Erişim, silme, sınırlandırma ve taşınabilirlik hakları.

GDPR'nin 15 ila 20 arasındaki Maddeleri uyarınca ilgililere aşağıdaki haklar tanınmaktadır. Örnek olmak üzere her bir ilgili aşağıdakileri yapabilecektir:

 1. Kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinde onay almak veya almamak.
 2. Bir işleme uygulanıyorsa, kişisel bilgilere ve işlemeyle ilgili bilgilere erişmek ve kişisel bilgilerin bir kopyasını istemek.
 3. Doğru olmayan kişisel bilgilerin düzeltilmesini ve eksik kişisel bilgilerin tamamlanmasını sağlamak.
 4. GDPR'nin 17. Maddesinde ön görülen durumlardan birinin ortaya çıkması halinde kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin silinmesini sağlamak.
 5. GDPR'nin 18. Maddesinde öngörülen durumlarda işlemenin sınırlanmasını sağlamak.
 6. Kendisiyle ilgili kişisel bilgileri yapılandırılmış bir biçimde, yaygın kullanım halinde ve otomatik cihaz tarafından okunabilir halde almak ve teknik olarak mümkünse bunların başka bir hak sahibine iletilmesini istemek.

İtiraz hakkı.

Her bir ilgili, Hak Sahibinin meşru çıkarlarının takibi için uygulanan kişisel bilgilerinin işlenmesine dilediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz halinde kişisel bilgileriniz işlemeye tabi tutulmayacak, ilgilinin çıkarları, hakları ve özgürlüklerinin önde tutulacağı şekilde işlemeye devam etme veya bir mahkemede bir hakkı kesinleştirmek, uygulamak veya savunmak için meşru gerekçelere dayanmayacaktır.

Onayı geri alma hakkı.

Kişisel bilgilerin işlenmesi için onay istenen hallerde, herhangi bir ilgili ayrıca, geri almadan önce verilmiş olan onayı temel alan işlemenin meşruiyetini geçersiz kılmaksızın, daha önce verilmiş olan onayı dilediği zaman geri alabilecektir. Bu onay privacy@megadynegroup.com adresine bir e-posta yazılarak geri alınabilir.

Garantör Kuruma şikayette bulunma hakkı.

Tedarikçi ayrıca, GDPR uyarınca hak sahibi olduğu hakların ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda, aşağıdaki adresten erişilebilen Garantör Kurumun İnternet sitesinde belirtilen şekillerde Kişisel Bilgilerin Korunması konusundaki Garantör Kuruma şikayette bulunabilecektir: www.garanteprivacy.it.