Privacy

 

Niniejsza polityka opisuje procedury stosowane przez Megadyne S.p.A (zwanej dalej "Megadyne" lub "Administratorem") w związku z przetwarzaniem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej https://megadynegroup.com (zwanej dalej "Witryną").

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka ma również zastosowanie jako obowiązek informacyjny - zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr. 2016/679 "GDPR / RODO" - świadczony na rzecz użytkowników korzystających z Witryny  (zwanych dalej "Użytkownikiem").

Informacje na temat przetwarzania szczegółowych danych osobowych są przekazywane,  w razie potrzeby, na stronach dotyczących poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Strony. Informacje te mają na celu określenie granic i metod przetwarzania danych osobowych każdej usługi, na podstawie których Użytkownik może swobodnie wyrazić swoją zgodę, jeśli jest to konieczne i ewentualnie zezwolić na zbieranie danych i ich późniejsze przetwarzanie.

Administrator Danych

Administratorem danych jest Megadyne S.p.A  z siedzibą we Włoszech, Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Turyn), tel. +39 011 926 8052, e-mail [email protected]. Zaktualizowana lista podmiotów przetwarzających dane jest dostępna w siedzibie Administratora.

Rodzaje przetwarzanych danych.

Dane mogą być gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Witryny:

 • dane nawigacyjne;
 • dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy znajdujących się na Witrynie.

Pliki Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzane przez Użytkownika strony internetowe  do terminali gdzie są przechowywane i ponownie przesyłane do tych samych witryn przy następnym odwiedzeniu. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe  i wydajne działanie stron internetowych w celu zwiększenia wygody korzystania z witryny poprzez przechowywanie informacji w pamięci komputera lub innych urządzeń. Witryna korzysta z technicznych plików cookies. Pliki cookies, ze względu na charakter techniczny, nie wymagają uprzedniej zgody użytkownika na ich instalowanie i używanie.   W szczególności pliki cookies wykorzystywane w Witrynie są identyfikowalne  z następującymi podkategoriami:

 • sesyjne pliki cookies, zapewniające normalne przeglądanie i korzystanie z Witryny oraz gromadzenie anonimowych informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz o tym, ilu użytkowników ma witrynę, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzili. Ponieważ nie są one przechowywane na komputerze użytkownika, znikają po zamknięciu przeglądarki.
 • analityczne pliki cookies, na przykład te wykorzystywane przez Google Analytics, z którymi gromadzone i analizowane są informacje statystyczne, za pośrednictwem komputera i innych urządzeń, takie jak liczba użytkowników witryny, liczba kliknięć na stronie, liczba użytkowników witryny i odwiedzane strony;
 • widżety i wtyczki społecznościowe: niektóre widżety i wtyczki udostępniane przez sieci społecznościowe mogą wykorzystywać własne pliki cookies w celu ułatwienia interakcji ze stroną docelową.

Pliki cookies stron trzecich zainstalowane na stronie są wymienione poniżej. Dla każdego  z nich istnieje link do konkretnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych i metod dezaktywacji wszelkich wykorzystywanych plików cookies.  W odniesieniu do plików cookies stron trzecich Administrator jest zobowiązany do umieszczenia linku na stronie internetowej osoby trzeciej w niniejszych zasadach. Z drugiej strony ten ostatni jest zobowiązany do dostarczenia informacji i wskazania sposobu wyrażania zgody na i / lub dezaktywowania plików cookies.

 • Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 • YouTube i Mapy Google: https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
 • Addthis Widget: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Pliki cookies mogą być wyłączone przez Użytkownika poprzez sprawdzenie i / lub zmianę ustawień przeglądarki na podstawie instrukcji udostępnionych przez ich dostawców do linków wymienionych poniżej.

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Apple Safari
 • Opera

Cel i podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej będą przetwarzane:

 1. do zarządzania zapytaniami o informacje przedłożone przez Użytkownika;
 2. do wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, pocztą elektroniczną, wiadomością tekstową, MMS, faksem lub podobnymi i / lub pocztowymi lub telefonicznymi połączeniami operatorów.

Przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w lit. a) nie wymaga zgody użytkownika, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia szczególnych żądań danego podmiotu zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b) GDPR / RODO. Przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w punkcie b) wymaga zgody Użytkownika na podstawie art. 6, par.1, lit. a GDPR / RODO

Dostarczanie danych i konsekwencje w przypadku niedostarczania danych.

Przekazywanie danych osobowych w powyższym celu jest opcjonalne, a niedostarczenie ich spowoduje w rezultacie zaniechanie przez administratora dalszego przetwarzania zapytań lub informacji lub wysyłania informacji handlowych na temat produktów i usług.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione, przekazane do wiadomości lub przekazane następującym podmiotom, które zostaną wyznaczone w zależności od sytuacji jako podmioty przetwarzające dane całościowo lub częściowo:

 • spółki należące do grupy, do której należy Administrator (spółki dominujące, spółki zależne, stowarzyszone), pracownicy i / lub współpracownicy w dowolnym charakterze Administratora i / lub spółek w grupie, do której Administrator należy;
 • podmioty publiczne lub prywatne, osoby fizyczne lub prawne, z których korzysta Administrator do prowadzenia działań mających na celu osiągnięcie wyżej wspomnianego celu lub do których administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe, na mocy zobowiązań prawnych lub umownych.

W żadnym przypadku dane osobowe nie zostaną ujawnione.

Okres przechowywania.

Dane osobowe, według reguły będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od dnia ich rejestracji do celów wskazanych powyżej; w przypadku uzasadnionej potrzeby przechowywania takich danych przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, Megadyne dostarczy wszystkich dodatkowych informacji.

Prawa dostępu, usuwania, ograniczenia i przenoszenia danych.

Zainteresowanym podmiotom przysługuje pełnia praw określonych w art. 15-20 GDPR/ RODO. Tytułem przykładu każdy zainteresowany może:

 • uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane;
 •  w przypadku gdy przetwarzanie jest w toku, uzyskać dostęp do danych osobowych i informacji związanych z przetwarzaniem oraz żądać kopii danych osobowych;
 • poprawić niedokładne dane osobowe i zebrać niepełne dane osobowe;
 • gdy spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 17 GDPR / RODO usunąć dane osoby zainteresowanej
 • uzyskać, w przypadkach przewidzianych w art. 18 GDPR / RODO, ograniczenie przetwarzania;
 • otrzymywać swoje dane osobowe w uniwersalnym formacie, który jest powszechnie używany i możliwy do odczytu w wersji elektronicznej i żądać ich przesłania do innego Administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Prawo sprzeciwu.

Każdy zainteresowany podmiot ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że istnieją uzasadnione przesłanki, aby kontynuować przetwarzanie, które miałoby pierwszeństwo przed interesami, prawami i swobodami danego przedmiotu lub w celu ustalenia, skorzystania lub obrony przed sądem.

Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy zgoda jest wymagana do przetwarzania danych osobowych, każda zainteresowana strona może w dowolnym momencie odwołać udzieloną już zgodę, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę wydaną przed odwołaniem. Zgoda może zostać odwołana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

Prawo sprzeciwu i cofnięcie zgody w związku z przetwarzaniem prowadzonym dla celów marketingowych.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych do celów, o których mowa w punkcie   b), każdy zainteresowany podmiot może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę lub zgłosić sprzeciw wobec jej przetwarzania, wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Sprzeciw wobec przetwarzania realizowanego za pośrednictwem tych metod obejmuje również wysyłanie komunikatów handlowych za pośrednictwem usługi pocztowej lub rozmów telefonicznych, nie ograniczając możliwości skorzystania z tego prawa w części, sprzeciwiając się na przykład tylko przetwarzaniu wykonywanemu za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów łączności.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Ponadto każdy zainteresowany podmiot może wnieść skargę do włoskiego organu ochrony danych, jeżeli uzna, że ​​jego prawa wynikające z GDPR / RODO zostały naruszone, zgodnie z procedurami wskazanymi na stronie internetowej Włoskiego Urzędu Ochrony Danych dostępnej na stronie: www.garanteprivacy.it.

Aktualizacje. Niniejsza Polityka prywatności będzie podlegać aktualizacjom. W związku z tym Administrator zachęca Użytkowników do okresowego odwiedzania strony, w celu uzyskania informacji, w jaki sposób dane osobowe gromadzone za pośrednictwem witryny internetowej będą przetwarzane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO”), firma Megadyne S.p.A. (zwana dalej „Megadyne” lub „Administratorem”) informuje, że dane osobowe (zwane dalej „Danymi”), dotyczące Państwa firmy (zwanej dalej „Klientem”) oraz osób fizycznych działających w Państwa imieniu, gromadzone u Klienta lub osób trzecich, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO”) i zgodnie z przedstawioną poniżej klauzulą informacyjną.

Oznacza to, że obowiązkiem Klienta jest informowanie osób fizycznych działających w jego imieniu o przetwarzaniu Danych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz w razie potrzeby zażądanie na to od nich zgody.

Administrator danych osobowych. Osoby administrujące danymi osobowymi.

Administratorem danych osobowych jest firma Megadyne, z siedzibą i adresem przy Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Turyn), Włochy, tel. +39 011 926 8052, e-mail [email protected]

Zaktualizowana lista ewentualnych osób administrujących danymi jest dostępna w siedzibie Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania. Prawnie uzasadnione interesy.

Dane będą przetwarzane:

 1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Administrator;
 2. w celu realizacji umów, w których Klient jest stroną lub w celu przyjęcia środków przedumownych podjętych na jego wniosek; 
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem;
 4. w celu wysyłania informacji handlowych na temat produktów i usług podobnych do już zakupionych (tzw. „soft spam”);
 5. pod kątem działań promocyjnych i marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych na temat produktów i usług, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms, faksu itp. i/lub drogą pocztową lub w połączeniu telefonicznym z operatorem;
 6. w celu prowadzenia działań profilujących, których celem jest realizacja działań określonych w poprzednich lit. d) i e).

Przetwarzanie Danych w celu określonym w ppkt a) nie wymaga zgody Klienta, gdyż służy wypełnieniu obowiązków prawnych, którym podlega Administrator, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. c) RODO. Przetwarzanie Danych do celu określonego w ppkt b) nie wymaga zgody Klienta, gdyż przetwarzanie służy realizacji umów, w których Klient jest stroną lub w celu przyjęcia środków przedumownych, podjętych na jego wniosek, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b) RODO. Przetwarzanie Danych do celów określonych w ppkt. c) nie wymaga zgody Klienta, gdyż służy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. f) RODO. Przetwarzanie Danych do celów określonych w ppkt d) nie wymaga zgody Klienta, gdyż służy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzanie Danych do celów określonych w ppkt e) wymaga zgody Klienta zgodnie z art. 6, par. 1, lit. a).

Przetwarzanie Danych do celów określonych w ppkt f) wymaga zgody Klienta zgodnie z art. 6, par. 1, lit. a).

Podanie danych i konsekwencje w przypadku odmowy.

Podanie Danych do celów określonych w ppkt a) i b) jest fakultatywne, ale niezbędne do spełnienia zobowiązań prawnych i umownych. Podanie Danych do celów określonych w ppkt c) i d) jest fakultatywne, ale niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych powyżej. We wszystkich tych przypadkach odmowa podania Danych uniemożliwi Administratorowi nawiązać stosunki handlowe z Klientem. Podanie Danych do celów określonych w ppkt e) i f) jest fakultatywne, ale odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi realizację działań funkcjonalnych służących do osiągnięcia zamierzonego celu.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców.

Dane mogą zostać udostępnione, podane do wiadomości lub przekazane poniżej wymienionym podmiotom, które zostaną wyznaczone przez Administratora, w zależności od przypadku, jako Osoby administrujące lub będą działać jako niezależni administratorzy.

 • spółki z grupy, do której należy Administrator (kontrolujące, kontrolowane, powiązane), pracownicy i/lub współpracownicy należący do dowolnego tytułu Administratora i/lub spółki grupy, do której należy Administrator;
 • podmioty prywatne, osoby fizyczne lub prawne, które wykorzystuje Administrator do realizacji działalności obsługowych, służących do osiągnięcia wyżej wymienionego celu lub którym Administrator ma obowiązek przekazać Dane, zgodnie z obowiązkami prawnymi lub umownymi.

W każdym przypadku Dane nie będą ujawniane.

Przekazywanie Danych do państw trzecich.

Dane będą rozpowszechniane w krajach należących do UE. Ponadto firma Megadyne może przekazywać dane do państw trzecich, w przypadku gdy będzie to konieczne.

Okres przechowywania.

Dane będą przechowywane przez maksymalny okres równy okresowi przedawnienia praw, które mogą być wykorzystywane przez Administratora, stosownie do okoliczności.

Prawo do dostępu, usunięcia, ograniczenia i możliwości przeniesienia.

Stronom zainteresowanym przyznaje się prawa, o których mowa w art od 15 do 20 RODO. Dla przykładu każda zainteresowana strona będzie mogła:

 1. uzyskać potwierdzenie, czy aktualnie są przetwarzane dane osobowe, które jej dotyczą;
 2. jeżeli dane są aktualnie przetwarzane, uzyskać dostęp do danych osobowych i informacji dotyczących przetwarzania oraz zażądać kopii danych osobowych;
 3. uzyskać korektę niedokładnych danych osobowych i integrację niekompletnych danych osobowych;
 4. uzyskać, jeżeli występuje jeden z warunków przewidzianych w art. 17 RODO, usunięcie danych osobowych, które go dotyczą;
 5. uzyskać, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania;
 6. otrzymać dane osobowe, które jej dotyczą, w formacie usystematyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym przez automatyczne urządzenie i zażądać ich przekazania innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Każda zainteresowana strona ma prawo w dowolnej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych wykonywanego w celu dochodzenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane, pod warunkiem, że nie ma ważnych i uzasadnionych podstaw przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu, którego dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem.

Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy wymagana jest zgoda do przetwarzania danych osobowych, każda zainteresowana strona będzie również mogła cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opierającym się na zgodzie wydanej przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych.

Ponadto każda zainteresowana strona może złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uzna, że jej prawa zostały naruszone zgodnie z RODO, zgodnie z procedurami wskazanymi na stronie internetowej Inspektora Ochrony Danych dostępnej pod adresem: www.garanteprivacy.it.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO”), firma Megadyne S.p.A. (zwana dalej „Megadyne” lub „Administratorem”) informuje, że dane osobowe dotyczące Państwa firmy (zwanej dalej „Dostawcą”) oraz osób fizycznych działających w jej imieniu (zwane dalej „Danymi”), zgromadzone u Dostawcy lub osób trzecich, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (zwanego dalej “RODO”) i zgodnie z przedstawioną poniżej klauzulą informacyjną.

Oznacza to, że obowiązkiem Dostawcy jest informowanie osób fizycznych działających w jego imieniu o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz w razie potrzeby zażądanie na to od nich zgody.

Administrator danych osobowych. Osoby administrujące danymi osobowymi.

Administratorem danych osobowych jest firma Megadyne, z siedzibą i adresem przy Via Trieste 16 - 10075 Mathi (Turyn), Włochy, tel. +39 011 926 8052, e-mail [email protected]

Zaktualizowana lista ewentualnych osób administrujących danymi jest dostępna w siedzibie Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania. Prawnie uzasadnione interesy.

Dane będą przetwarzane:

 1. w celu oceny technicznej, ekonomicznej i finansowej Dostawcy oraz kontroli istnienia wymaganych przez Dostawcę warunków, w ramach procesu kwalifikacji do włączenia do bazy danych dostawców Administratora lub jego aktualizacji;
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Administrator;
 3. w celu realizacji umów, w których Dostawca jest stroną lub w celu przyjęcia środków przedumownych podjętych na jego wniosek; 
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem;
 5. w celu wykonywania działań profilujących służących do przeprowadzenia oceny i kontroli, o których mowa w poprzednim punkcie a)

Przetwarzanie Danych do celów określonych w ppkt. a) i d) nie wymaga zgody Dostawcy, gdyż służy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. f) RODO. Przetwarzanie Danych do celu określonego w ppkt b) nie wymaga zgody Dostawcy, gdyż służy wypełnieniu obowiązków prawnych, którym podlega Administrator, zgodnie z art. 6, c. 1, lit. c) RODO. Przetwarzanie Danych do celów określonych w ppkt c) nie wymaga zgody Dostawcy, gdyż przetwarzanie służy realizacji umów, w których Dostawca jest stroną lub w celu przyjęcia środków przedumownych, podjętych na jego wniosek, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b) RODO. Przetwarzanie Danych do celu określonego w ppkt e) wymaga zgody Dostawcy zgodnie z art. 6, par. 1, lit. a).

Podanie danych i konsekwencje w przypadku odmowy.

Podanie Danych do celów określonych w ppkt a) i d) jest fakultatywne, ale niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie Danych do celów określonych w ppkt b) i c) jest fakultatywne, ale niezbędne do spełnienia zobowiązań prawnych i umownych. We wszystkich tych przypadkach odmowa podania danych nie będzie miała żadnego wpływu na umowę, ale uniemożliwi Administratorowi nawiązać stosunki handlowe z Klientem. Podanie Danych do celów określonych w ppkt e) jest fakultatywne, ale odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi realizację działań służących do osiągnięcia zamierzonego celu.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców.

Dane mogą zostać udostępnione, podane do wiadomości lub przekazane poniżej wymienionym podmiotom, które zostaną wyznaczone przez Administratora, w zależności od przypadku, jako Osoby administrujące lub będą działać jako niezależni Administratorzy:

 • spółki z grupy, do której należy Administrator (kontrolujące, kontrolowane, powiązane), pracownicy i/lub współpracownicy należący do dowolnego tytułu Administratora i/lub spółki grupy, do której należy Administrator;
 • podmioty publiczne lub prywatne, osoby fizyczne lub prawne, które wykorzystuje Administrator do realizacji działalności obsługowych, służących do osiągnięcia wyżej wymienionego celu lub którym Administrator ma obowiązek przekazać Dane, zgodnie z obowiązkami prawnymi lub umownymi.

W każdym przypadku Dane nie będą ujawniane.

Przekazywanie Danych do państw trzecich.

Dane będą rozpowszechniane w krajach należących do UE. Ponadto firma Megadyne może przekazywać dane do państw trzecich, w przypadku gdy będzie to konieczne.

Okres przechowywania.

Dane będą przechowywane przez maksymalny okres równy okresowi przedawnienia praw, które mogą być wykorzystywane przez Administratora, stosownie do okoliczności.

Prawo do dostępu, usunięcia, ograniczenia i możliwości przeniesienia.

Stronom zainteresowanym przyznaje się prawa, o których mowa w art od 15 do 20 RODO. Dla przykładu każda zainteresowana strona będzie mogła:

 1. uzyskać potwierdzenie, czy aktualnie są przetwarzane dane osobowe, które jej dotyczą;
 2. jeżeli dane są aktualnie przetwarzane, uzyskać dostęp do danych osobowych i informacji dotyczących przetwarzania oraz zażądać kopii danych osobowych;
 3. uzyskać korektę niedokładnych danych osobowych i integrację niekompletnych danych osobowych;
 4. uzyskać, jeżeli występuje jeden z warunków przewidzianych w art. 17 RODO, usunięcie danych osobowych, które go dotyczą;
 5. uzyskać, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania;
 6. otrzymać dane osobowe, które jej dotyczą, w formacie usystematyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym przez automatyczne urządzenie i zażądać ich przekazania innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Każda zainteresowana strona ma prawo w dowolnej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych wykonywanego w celu dochodzenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane, pod warunkiem, że nie ma ważnych i uzasadnionych podstaw przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu, którego dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem.

Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy wymagana jest zgoda do przetwarzania danych osobowych, każda zainteresowana strona będzie również mogła cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opierającym się na zgodzie wydanej przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych.

Ponadto dostawca może złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uzna, że jej prawa zostały naruszone zgodnie z RODO, zgodnie z procedurami wskazanymi na stronie internetowej Inspektora Ochrony Danych dostępnej pod adresem: www.garanteprivacy.it.