Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. DEFINICE

1.1 „Smlouva“ znamená právně vymahatelnou dohodu o prodeji a nákupu produktů, jejíž součástí jsou tyto VOP (všeobecné obchodní podmínky, viz definice níže) a také potvrzení objednávky.  V případě rozporu nebo nejasností mezi VOP a potvrzením objednávky má přednost text potvrzení objednávky.

1.2 Význam pojmu „Zákazník“ je uveden v článku 2.1.

1.3 Pojmem „Dodávka" se rozumí dodávka ve smyslu podmínek Incoterms 2020.

1.4 „Spor“ znamená jakýkoli spor, rozpor nebo nárok (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající ze Smlouvy nebo jejího předmětu nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli otázek týkajících se jejího vzniku, existence, platnosti, vymahatelnosti, výkladu, porušení nebo ukončení.

1.5 „Vyšší mocí“ se rozumí události nebo okolnosti mimo přiměřenou kontrolu strany uplatňující institut vyšší moci, které nejsou způsobeny zaviněním, nedbalostí nebo porušením Smlouvy touto stranou a kterým nelze rozumně zabránit; včetně: (i) jednání nebo omezení ze strany vlád nebo veřejných orgánů; (ii) války, revoluce, nepokojů nebo občanských nepokojů; (iii) stávek, výluk nebo jiných podobných situací v průmyslových podnicích; (iv) blokád nebo embarg; (v) škod způsobených výbuchem, požárem, korozí, ionizujícím zářením, radioaktivní kontaminací, povodní, přírodní katastrofou, epidemií, pandemií nebo zlovolným činem; (vi) nedostatku surovin; a (vii) jakýchkoli takových okolností, které ovlivňují přidružené společnosti Dodavatele nebo jeho dodavatele.

1.6 Výraz „Incoterms 2020“ představuje Mezinárodní pravidla pro výklad obchodních podmínek vydaná Mezinárodní obchodní komorou, která vstoupila v platnost 1. ledna 2020.

1.7 „Práva duševního vlastnictví“ představují patenty, práva na přihlášení patentů, práva na vynálezy, autorská práva a všechny jejich přihlášky a registrace, ochranné známky, obchodní jména, obchodní názvy, značky služeb a doménová jména, práva na vzhled, goodwill, schémata, průmyslové modely, vynálezy, know-how, obchodní tajemství, práva na stávající a nové znalosti, počítačové programy a právo žalovat za zneužití, práva na vzory, práva na databáze, práva na užívání, a ochranu důvěrnosti důvěrných informací a veškerých dalších nehmotných informací o vlastnictví, v každém případě registrované, patentovatelné nebo chránitelné, včetně všech žádostí a práv na podání žádostí a jejich udělení, obnovení nebo prodloužení a práv na uplatnění přednosti z těchto práv a všech podobných nebo rovnocenných práv nebo forem ochrany, které existují nebo budou existovat nyní nebo v budoucnu v kterékoli části světa.

1.8 „Produkty“ představují zboží uvedené v potvrzení objednávky, které je součástí Smlouvy.

1.9 Význam pojmu „Dodavatel“ je uveden v článku 2.1.

1.10 Význam pojmu „VOP“ " je uveden v článku 3.3.

2. OBJEDNÁVKY a POTVRZENÍ OBJEDNÁVEK

2.1 Zákazník (dále jen „Zákazník“) zadává společnosti Ammega Italia S.p.A. (dále jen „Dodavatel“) objednávky písemně, e-mailem, prostřednictvím webových stránek nebo EDI a pokud je to možné, uvede při tom kódy Produktů uvedené v obecném katalogu Dodavatele, který je k dispozici na adrese https://megadynegroup.com/en/resources.

2.2 Jakmile byla objednávka Dodavatelem přijata (prostřednictvím potvrzení objednávky zaslaného e-mailem Zákazníkovi), nelze již objednávku zrušit ani změnit - s výjimkou případu specifické dohody s Dodavatelem. Množství vyrobených položek podle výkresů Zákazníka se může oproti objednanému množství lišit (a to směrem nahoru i dolů) až o 5 %. Podle toho budou upraveny faktury.

2.3 Technické specifikace, výkony a další prvky uvedené v katalozích, brožurách, reklamních materiálech nebo jiné dokumentaci Dodavatele jsou z důvodu přehlednosti pouze orientační a nejsou pro Dodavatele závazné, pokud tyto specifikace, výkony nebo další prvky nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické specifikace, výkony a další prvky uvedené ve výše uvedené dokumentaci, aniž by byl povinen zcela nebo zčásti nahradit Produkty zakoupené Zákazníkem nebo mu zcela nebo zčásti uhradit jakékoli náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly.

3. NÁKUP A PRODEJ

3.1 Strany se dohodly, že Dodavatel bude prodávat a Zákazník bude nakupovat Produkty v souladu s podmínkami Smlouvy ve lhůtě uvedené v článku 3.5.

3.2 Ačkoli se k jednotlivým zásilkám neuzavírá samostatná kupní smlouva, podmínky Smlouvy se vztahují na každou zásilku.

3.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se vztahují na prodej Produktů Dodavatele Zákazníkovi.

3.4 V souvislosti s prodejem a nákupem Produktů jsou pro Zákazníka a Dodavatele závazné pouze tyto VOP. Pro přehlednost je třeba uvést, že Dodavatel není vázán žádnými podmínkami Zákazníka.

3.5 Smlouva je platná od data uvedeného na jejím začátku až do data uvedeného ve Smlouvě nebo v každém případě do doby, kdy strany splní své závazky z ní vyplývající.

4. CENY A PLATBY

4.1 Ceny jsou uvedeny v potvrzení objednávky. Dodavatel má právo upravit ceny i po odeslání potvrzení objednávky Zákazníkovi, pokud si to vyžádají změny tržních a výrobních podmínek.

4.2 Ceny jsou uvedeny v eurech a nezahrnují náklady na balení, dopravu, pojištění, clo, DPH ani jiné daně a poplatky (např. poplatky zahraničních bank).

4.3 Platební podmínky se předem dohodnou s obchodní kanceláří Dodavatele, s využitím telegrafického převodu finančních prostředků na bankovní účet určený Dodavatelem. Zaokrouhlování nebo srážky z dlužných částek nejsou povoleny, pokud je nepovolí obchodní oddělení Dodavatele. Platební povinnosti Zákazníka podle Smlouvy jsou splněny až po připsání celé fakturované částky na bankovní účet Dodavatele.

4.4 Na nezaplacené hotovostní objednávky a opožděné platby se vztahují další náklady a úroky z prodlení, které jsou Zákazníkovi účtovány v mezích stanovených italskými právními předpisy. Poplatky zahraničních bank spojené s platbami jdou na vrub Zákazníka.

4.5 Zákazník nesmí z jakéhokoli důvodu započíst nebo zadržet platbu jakékoli částky splatné Dodavateli podle Smlouvy.

5. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

5.1 Vlastnictví Produktů přechází z Dodavatele na Zákazníka až v okamžiku, kdy Dodavatel za tyto Produkty obdrží platbu.  Do doby, než dojde k přechodu vlastnického práva, drží Zákazník Produkty ve správě Dodavatele.

5.2 Přenos rizik z Dodavatele na Zákazníka probíhá u každé zásilky okamžikem doručení Produktů Zákazníkovi nebo kurýrovi, aniž je dotčena odpovědnost dopravce podle článku 1693 italského občanského zákoníku.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Dodací podmínky jsou určeny Dodavatelem a uvedeny ve Smlouvě. Dodací podmínky se mohou lišit v případě výrobních problémů nebo v případě Vyšší moci, aniž by to mělo vliv na platnost objednávky.

6.3 Dodací lhůty dohodnuté mezi stranami jsou pro Dodavatele orientační. Částečné Dodávky Produktů a Dodávky před dohodnutým datem jsou Zákazníkem akceptovány.

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud není Dodavatelem výslovně písemně dohodnuto jinak, veškerá Práva duševního vlastnictví k Produktům a službám nebo práva z nich vyplývající nebo s nimi související jsou ve vlastnictví Dodavatele.

8. ZÁRUKA

Dodavatel zaručuje, že Produkty dodané podle Smlouvy budou odpovídat dohodnutým specifikacím a budou bez vad materiálu, zpracování a výroby.  Tato záruka představuje jedinou záruku Dodavatele a nahrazuje a vylučuje všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, vyplývající ze zákona nebo jiné, včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti, kvality vhodnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

9. NÁROKY ZÁKAZNÍKA

9.1 Zákazník musí uplatnit jakoukoli reklamaci v souvislosti s Produkty: (i) v případě viditelných vad do 15 dnů od dodání Produktů a (ii) v případě nároků na kvalitu v rámci záruky do 45 dnů od dodání.  Pokud Zákazník neoznámí Dodavateli reklamaci včas, znamená to, že se vzdává nároku na reklamaci a brání mu v jeho uplatnění.  Zákazník poskytne Dodavateli možnost prošetřit reklamaci, a pokud se prokáže, že je reklamace oprávněná, může Dodavatel podle vlastního uvážení rozhodnout, zda vadné Produkty opraví nebo vymění, nebo zda Zákazníkovi vrátí kupní cenu vadného Produktu.

9.2 Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele opravovat vadný výrobek.

9.3 Oprava, výměna nebo vrácení peněz jsou jediným prostředkem nápravy vad kvality a množství ze strany Zákazníka a Zákazník se vzdává jakýchkoli dalších práv, která mu mohou vyplývat ze Smlouvy nebo z jiných důvodů, ve vztahu k požadování náhrad za tyto vady.

9.4 Oprava nebo výměna jakékoli položky je zaručena pouze v případě, že ji Dodavatel uzná za vadnou. Záruka pozbývá platnosti, pokud byly Produkty používány jiným než doporučeným způsobem nebo pokud byly Produkty upravovány, opravovány, bylo do nich zasahováno, nebo byly i částečně demontovány nebo pokud byly nesprávně či nedbale skladovány, instalovány, mazány nebo udržovány. Kompatibilitu výrobku s určeným použitím, jakož i správnost mechanických spojů a elektrických připojení musí zkontrolovat výhradně Zákazník. Záruka se nevztahuje na žádný spotřební materiál nebo díl. Dodavatel nenese odpovědnost a vylučuje jakoukoli náhradu škody za škody vzniklé při používání prodávaných výrobků bez ohledu na jejich vadnost. Zákazník nese odpovědnost pouze za použití výrobků prodávaných Dodavatelem, a to i v případě, že použití bylo doporučeno pracovníky Dodavatele.

9.5 V případě, že Dodavatel rozhodne, že Zákazník může Produkty vrátit, musí být tyto Produkty nepoškozené a Zákazník je nesmí upravovat ani používat; v opačném případě budou Produkty zaslány zpět na náklady Zákazníka. Vrácené Produkty musí být správně zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy. Vrácené výrobky nebudou přijaty, pokud nebudou zabaleny v původních obalech Dodavatele, pokud tyto existují. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi 30 % z původní prodejní ceny na pokrytí manipulačních a skladovacích nákladů a Produkty musí být vráceny se zaplaceným přepravným. Vrácení výrobků, jejichž hodnota je nižší než 50,00 EUR u každé linie prodeje nebo výrobků, které byly vyrobeny na zvláštní žádost Dodavatele, se vylučuje.

10. ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Zákazník odškodní Dodavatele za veškeré nároky, náklady a výdaje jakékoli povahy, které mohou vzniknout Dodavateli na základě zásad odpovědnosti za výrobek nebo jinak v souvislosti s instalací nebo používáním výrobku.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1 Celková odpovědnost Dodavatele za jakýkoli nárok vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je omezena na částku zaplacenou Zákazníkem na základě Smlouvy.

11.2 V případě reklamace je odpovědnost Dodavatele omezena na hodnotu vadného výrobku.

11.3 Dodavatel neodpovídá za žádné zvláštní, náhodné, exemplární, sankční, nepřímé nebo následné škody, existující nebo předem ušlý zisk, které vznikly na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už na základě Smlouvy, deliktu, restitučního práva nebo jiné právní teorie.

12. VYŠŠÍ MOC

12.1 Žádná ze stran neodpovídá za zpoždění nebo neplnění celé Smlouvy nebo její části, pokud bylo její plnění znemožněno, zpožděno nebo ztíženo v důsledku Vyšší moci.  Strana, která se odvolává na Vyšší moc, musí tuto skutečnost oznámit druhé straně do 15 dnů od jejího vzniku.  Pokud Vyšší moc trvá déle než 90 po sobě jdoucích dnů, může kterákoli strana Smlouvu vypovědět.

12.2 Žádná ze stran nemá nárok na jakoukoli náhradu od druhé strany z důvodu Vyšší moci nebo jejích účinků, přičemž Vyšší moc nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit v plné výši jakékoli částky splatné podle Smlouvy.

13. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A OBCHODNÍCH SANKCÍ

13.1 Objednatel a Dodavatel jsou povinni plnit Smlouvu v souladu se všemi platnými právními předpisy, včetně těch, které se týkají korupce, praní špinavých peněz, placení úplatků, daňových úniků, kontroly vývozu a hospodářských sankcí.  Zákazník a Dodavatel jsou povinni vést záznamy, které jsou předepsány platnými právními předpisy nebo doporučenými postupy, a na požádání je neprodleně poskytnout ke kontrole příslušným orgánům.

13.2 Zákazník zajistí, aby v důsledku Smlouvy nebo v souvislosti s ní: (i) žádné Produkty, služby nebo technologie nebyly poskytnuty koncovému uživateli, který porušuje platné hospodářské sankce; a (ii) žádné osoby nebo subjekty uvedené na oficiálním sankčním seznamu nebyly zapojeny do smlouvy nebo z ní nemohly mít prospěch.

14. DIVERZIFIKACE OBCHODU

14.1 Zákazník prohlašuje a zaručuje, že je obeznámen se všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se používání, diverzifikace, obchodu, vývozu nebo zpětného vývozu výrobků a že je nebude dále prodávat nebo diverzifikovat nákup a prodej na jiná místa určení, než je místo určení uvedené ve Smlouvě, pokud s tím Dodavatel písemně nesouhlasí.

14.2 Pokud se Zákazník dozví o jakémkoli možném neoprávněném dalším prodeji nebo diverzifikaci nákupu a prodeje, neprodleně to oznámí Dodavateli.

15. NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ A UKONČENÍ

15.1 Pokud se Zákazník dopustí porušení podstatné povinnosti ve Smlouvě, může Dodavatel prostřednictvím oznámení požadovat, aby Zákazník toto porušení napravil.

15.2 Pokud Zákazník nevyhoví výzvě podané dle článku 15.1 do 15 dnů od jejího obdržení, může Dodavatel ukončit Smlouvu výpovědí s okamžitou platností nebo požadovat zvláštní plnění, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva, která může mít.

15.3 Pokud Zákazník poruší články 4, 13, 14 a 17.1, může Dodavatel ukončit Smlouvu výpovědí s okamžitou platností.

15.4 Ukončení nebo vypršení platnosti Smlouvy nemá vliv na práva stran uplatňovat nároky za porušení vzniklá před ukončením nebo vypršením platnosti Smlouvy.

15.5 Ustanovení tohoto článku 15 zůstávají v platnosti po dobu 24 měsíců od ukončení Smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu k ukončení došlo.

16. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

16.1 Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s právem Italské republiky.  Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 je výslovně vyloučeno.

16.2 Výlučnou způsobilost a příslušnost k projednávání a rozhodování jakýchkoli soudních řízení vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jakoukoli záležitostí, která je v ní obsažena, mají soudy v Turíně.

17. RŮZNÁ USTANOVENÍ

17.1 „Modello di Organizzazione Gestione e Controllo“ (Model organizace, řízení a kontroly) a „Codice Etico“ (Etický kodex)

Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel přijal „Model organizace, řízení a kontroly“ podle legislativního nařízení 231/2001, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zákazník rovněž potvrzuje, že se plně seznámil s ustanoveními dokumentů „Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo“ a „Codice Etico“ Dodavatele tak, jak jsou zveřejněny na internetových stránkách, a zavazuje se dodržovat ustanovení v nich obsažená.

17.2 Celá dohoda

Smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na předmět dohody a nahrazuje jakoukoli předchozí písemnou nebo ústní dohodu mezi Zákazníkem a Dodavatelem.Podmínky obsažené v jakémkoli dokumentu vydaném Zákazníkem nebo třetími stranami, (i) které jsou v rozporu nebo nejednoznačné s těmito VOP, nebo (ii) které mají za cíl změnit, pozastavit, odstranit nebo doplnit jakoukoli podmínku obsaženou v těchto VOP, jsou neplatné.

17.3 Oddělitelnost

Pokud je nebo se stane některá podmínka Smlouvy nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou v jakékoli jurisdikci, nebude to mít vliv na zákonnost, platnost nebo vymahatelnost jakékoli jiné podmínky Smlouvy v dané jurisdikci (nebo jiné jurisdikci).

17.4 Práva třetích stran

Žádné ustanovení Smlouvy není určeno k tomu, aby poskytovalo nebo dávalo jakékoli jiné osobě, firmě nebo společnosti, než jsou smluvní strany, jejich právní nástupci a oprávnění nabyvatelé, jakékoli opravné prostředky nebo práva vyplývající ze Smlouvy.

17.5 Zastoupení

Všechny strany zaručují, že Smlouvu neuzavřely na základě žádných záruk, prohlášení nebo závazků, kromě těch, které jsou uvedeny ve Smlouvě.

17.6 Zřeknutí se práva a změna

Žádné zřeknutí se, změna nebo úprava jakýchkoli podmínek Smlouvy není platná ani závazná, pokud není v písemné podobě s podpisem smluvních stran.

17.7 Kumulativní opravné prostředky

Všechny opravné prostředky, které mají strany k dispozici v případě porušení Smlouvy, jsou kumulativní a mohou být uplatněny současně nebo samostatně, přičemž uplatnění jednoho opravného prostředku nebude považováno za vyloučení ostatních opravných prostředků.

17.8 Oznámení

Jakékoli oznámení požadované nebo povolené podle Smlouvy musí být v písemné podobě (včetně e-mailu) a je považováno za doručené, pokud je doručeno nebo odesláno smluvní straně způsobem, který umožňuje zpětné prokázání přijetí takového oznámení.

17.9 Zadání

S výjimkou postoupení nebo převodu ze strany Dodavatele na společnost v rámci skupiny Ammega nesmí být práva a/nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy postoupeny, zadány subdodavateli nebo převedeny na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu ostatních stran.

17.10 Podpisový orgán

Každá osoba, která podepisuje Smlouvu za stranu a jejím jménem, tímto zaručuje za svou osobu, že je stranou řádně zmocněna k uzavření Smlouvy.

17.11 Plnění Smlouvy

Smlouva může být uzavřena s použitím faxové / skenované kopie podepsané smluvními stranami, přičemž takové dokumenty se považují za originály a jsou právně závazné.